1200px-Parochiehuis_Erembodegem

KRACHTEN BUNDELEN VOOR DE PAROCHIEZAAL IN EREMBODEGEM

Vanavond kwam tijdens de gemeenteraad de hoge renovatienood van de parochiezaal in Erembodegem aan bod. Elke gemeente zou over een degelijke en moderne ontmoetingszaal moeten beschikken. Eén die aan minimumnormen en vereisten voldoet. Dat valt helaas niet te zeggen over de huidige parochiezaal in Erembodegem. De grootste deelgemeente van Aalst heeft geen geschikte cultuurzaal waarin de meer dan 15 Erembodegemse verenigingen hun activiteiten optimaal zouden moeten kunnen ontplooien. Het is vaak roeien met de riemen die ze hebben, maar ook dit verhaal loopt op zijn einde. Want grondige investeringen en renovatiewerken dringen zich op, maar blijven te vaak achter. Ik roep de kerkfabriek, eigenaar van de parochiezaal, met aandrang op om budgetten uit te trekken en aan de slag te gaan voor het te laat is, en voor onze verenigingen letterlijk op straat staan.
Ik zie een ideale piste in het bundelen van verschillende krachten: investeringen vanuit de kerkfabriek, in combinatie met financiële steun vanuit verenigingen, lokale handelaren, particulieren, maar ook subsidies vanuit onze stad … volgens een uitgekiend en realistisch plan op korte termijn. Want Erembodegem en haar verenigingsleven verdienen beter.

Het goede nieuws is: schepen Van Overmeire en collega’s zeggen dat de stad klaar staat voor Erembodegem en haar verenigingsleven. Als de vraag vanuit het verenigingsleven en mogelijke andere actoren komt om de zaal te redden, wil de stad mee aan tafel zitten om te bekijken welke investeringssubsidies aangewend kunnen worden voor de renovatie van de parochiezaal. Ook een borgstelling door de stad (tot 500.000 euro) behoort tot één van de mogelijkheden.
1200px-Parochiehuis_Erembodegem

‘Farys verhoogt prijs van drinkwater met 20 procent’: feit of fabel?

‘Farys verhoogt prijs van drinkwater met 20 procent’
En de incorrecte rol van de media in het drinkwaterverhaal

Vanavond werd er tijdens de gemeenteraad een vraag gesteld door collega Van Nieuwenhove omtrent de tarifering van drinkwater door Farys. Helaas ‘mocht’ ik niet repliceren, omdat ik geen lid ben van het CBS. Daarom stemde ik – als bestuurder in de Raad van Bestuur bij Farys – af met burgemeester Christoph D’Haese, die raadslid Van Nieuwenhove van antwoord diende. 

De media speelde haar rol in dit verhaal niet correct. Want zelfs de ombudsvrouw van De Standaard kopte ‘Het kan net zo goed meteen juist zijn’.

Voor de volledigheid:

  • Er wordt in de media niet vermeld dat de (bijna) 20% verhoging enkel geldt over de gehele tariefperiode (dus in 2028 ten opzichte van 2022). En dat de verhoging TOT 20% kan oplopen, niet voor iedereen sowieso een verhoging MET 20%.
  • Minstens in vergelijking met de energiefactuur zijn de verschillen in absolute eurobedragen op de jaarfactuur relatief beperkt
  • Over de belangrijkste onderliggende kostenposten (noodzakelijk investeringen, algemene kostenevolutie) wordt doorgaans geen duiding gegeven.

Het dossier rond het tariefplan (2023 – 2028) werd door de Raad van Bestuur in augustus goedgekeurd, en ingediend bij de WaterRegulator. De beslissing van de WaterRegulater valt binnen de 90 dagen na de aanvraagdatum.

***

“TMVW is een financieel gezond publiek bedrijf en wil dat in de toekomst ook blijven om de leveringszekerheid van het drinkwater te blijven garanderen. Dit houdt onder meer in dat de bedrijfsvoering rekening houdt met de uitdagingen die op TMVW afkomen. De droogte van deze zomer drukt ons allemaal met onze neus op de feiten dat water een schaars goed is waar we zorgvuldig mee moeten omgaan. Toch is TMVW, samen met de overige Vlaamse waterbedrijven, er ook deze zomer in geslaagd om er voor te zorgen dat er water uit de kraan blijft komen. En dat is niet vanzelfsprekend. Hiervoor moet voortdurend worden geïnvesteerd om op de veranderende omstandigheden te kunnen anticiperen en ook in de toekomst te blijven instaan voor voldoende kwaliteitsvol drinkwater.

Om te kunnen investeren zijn financiële middelen nodig. Deze financiële middelen worden gegenereerd door de verkoop van drinkwater.  Deze middelen volstaan vandaag echter niet om de noodzakelijke investeringen te kunnen financieren.  Daarom dient TMVW tevens leningen aan te gaan.  Dit is niet zonder gevolgen, want het drijft de schuldgraad op en doet de financiële kosten toenemen. TMVW streeft daarom naar een evenwichtige financieringsmix van eigen middelen en vreemde middelen. De reserves en winsten worden dan ook integraal ingezet om de toekomstige investeringen te financieren. Alle winsten blijven binnen de maatschappij en komen via de investeringen integraal ten goede van de klanten.  Er worden dan ook geen dividenden uitgekeerd.

Tenslotte voor de goede orde: zonder meer stellen dat TMVW tarieven met 20% wenst te verhogen is onjuist. Het tariefpad dat TMVW ter goedkeuring voorlegt aan de WaterRegulator bestaat uit een aantal stappen in de loop van de hele betrokken tariefperiode. Enkel aan het einde hiervan, na 6 jaar, gaat het, in vergelijking met het huidige tarief, over een aangroei met 20%. Teneinde een en ander tastbaar te maken, wordt verwezen naar onderstaande tabel waarbij de marginale impact van het tariefplan op de integrale waterfactuur wordt geduid aan de hand van een aantal specifieke verbruiksprofielen.”

1200px-Parochiehuis_Erembodegem

LFPC HOORT NIET THUIS OP GATES-SITE

Communicatie 8 april 2022

LFPC HOORT NIET THUIS OP GATES-SITE

Erembodegem heeft in de loop der jaren al heel wat te slikken gekregen. Als foutief ingekleurd verstedelijkt gebied wordt Erembodegem te vaak behandeld als een deelgemeente waarin alles maar zijn plaats moet vinden: reusachtige meergezinswoningen, zware mobiliteitsproblematieken (met o.a. de drukke verkeersas Hogeweg-Keppestraat), grote (tijdelijke) projecten zoals het vaccinatie- en opvangcentrum die er neergeplant worden, en nu mogelijks ook een LFPC of languit Forensisch Psychiatrisch Centrum voor langverblijf op de voormalige Gates-site.
 
“Laat mij duidelijk zijn, LFPC’s zijn broodnodig. Mensen met een psychische kwetsbaarheid of verstandelijke beperking die een misdrijf pleegden, moeten gepaste zorg krijgen in een instelling buiten de gevangenis. Maar dan wel op een weloverwogen en grondig bestudeerde locatie. De Gates is daar niet voor geschikt. Wat met de leefbaarheid in de dichte woonwijken, en zelfs het dorp – met tal van scholen – van Erembodegem? Wat met veiligheid, mobiliteit en bereikbaarheid, lichtpolutie,… Zo’n mastodont van een project heeft niet alleen repercussies op de nabije omgeving van het centrum, maar op heel Erembodegem. En dat wil ik niet, dat kan ik niet ondersteunen,” vertelt Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijk gemeenteraadslid).
 
“Bovendien is het aantal bezwaarschriften dat momenteel nog binnenloopt niet min. Er zijn er al meer dan 300 getekend, er komen er elke dag nog bij, en die mogen niet genegeerd worden. Het maakt duidelijk dat deze plannen Erembodegem pijn doen. Alweer,” vervolgt Silke.
 
“Ik begin mij hoe langer hoe meer af te vragen of het in de eerste plaats wel een goed idee was van de stad Aalst om zich kandidaat te stellen voor de inplanting van een nieuw LFPC, naast die van Gent en Antwerpen. Trouwens, waarom moeten deze LFPC’s zo dicht bij elkaar gesitueerd worden, waarom geen nieuwe centra in West-Vlaanderen of Limburg? Voor mij is het duidelijk, ofwel moet de stad de stekker uit dit dossier trekken, ofwel moet de langere lijst van 65 locaties opnieuw boven gehaald worden om verder te onderzoeken welke site dan wel kan fungeren voor een LFPC. Want niet alleen Erembodegem haalt heel wat argumenten boven om ‘neen’ te zeggen tegen een LFPC. Ook de anderen kleinere actiecomités in de andere geselecteerde gebieden werpen terechte argumenten op. Met voortschrijdend inzicht kunnen we ver komen. Ik vraag dan ook politieke moed aan het College van Burgemeester en Schepenen om het project in vraag te durven stellen, en na te denken over een nieuwe wending in het dossier,” besluit Van Vaerenbergh (onafhankelijk gemeenteraadslid).
***
Silke Van Vaerenbergh, onafhankelijk gemeenteraadslid, geboren en getogen Erembodegemnaar sinds 1987.
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon, staan, weg en boom
 

Communicatie 26 april 2022

Tijdens de gemeenteraad kwam het dossier rond het LFPC op de Gates-site opnieuw aan bod.
 
Mijn tussenkomst:
 
Wat lezen we in onze stadscommunicatie over het Masterplan Erembodegem?
“Erembodegem had nood aan een globale visie om de leefbaarheid te verbeteren en de identiteit te versterken. De visie moest een kader vormen voor toekomstige ruimtelijke initiatieven. In het masterplan wordt op een heldere manier uitgelegd wat de kwaliteiten, potenties en ambities van Erembodegem zijn en worden een aantal concrete projecten uitgewerkt.”
 
En verder: “Masterplan Erembodegem: voor de kleine genoegens in een metropolitaan (ofwel verstedelijkt) dorp”.
Ik ben verontwaardigd, ontgoocheld. Dat ons stadsbestuur de inplanting van een mastodont project als het LFPC in harmonie ziet met de visie van het Masterplan Erembodegem. We tasten met de bouw van een LFPC groengebied aan, verhogen de lichtpolutie, verlagen de leefbaarheid in ons dorp, leggen nog meer druk op de mobiliteit en bereikbaarheid. Dit project zal Erembodegem en haar inwoners, niet enkel in de buurt, maar over het volledige dorp, pijn doen. Ik meen nog steeds wat ik enkele weken geleden zei: de stekker uit dit dossier trekken, en via voortschrijdend inzicht toegeven dat zo’n groot project naar Aalst toe trekken toch niet het allerbeste idee was.
Erembodegem werd in de jaren ’70 verkeerdelijk ingekleurd als verstedelijkt gebied, met alle gevolgen vandien. Appartementen schieten als paddenstoelen uit de grond door de beslissing over meergezinswoningen, grote (soms tijdelijke) projecten zoals het vaccinatiecentrum worden ingepland in ons dorp en nu zal Erembodegem ook de thuishaven worden van een Forensisch Psychiatrisch Centrum voor langverblijf. En dan moet er met het Masterplan werk gemaakt worden van een hogere leefbaarheid? Dit is een schizofrene situatie. Een situatie waar ik mij nooit bij zal neerleggen.
 
Ik wil van dit momentum dan ook meteen gebruik maken om de schepen van Ruimtelijke Ordening, collega Blommaert, op te roepen dringend werk te maken van een nieuw RUP (of ruimtelijk uitvoeringsplan) ‘Leefbaar Erembodegem’. Om een halt toe te roepen aan de verdere verstedelijking, om onze groene parels te beschermen waar het nog kan, om de leefbaarheid in de grootste deelgemeente van Aalst op te krikken.
1200px-Parochiehuis_Erembodegem

PFOS-problematiek in de Denderstreek: is er reden tot bezorgdheid?

Tijdens de graafwerken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen kwam aan het licht dat er te hoge PFOS-concentraties in de grond zitten. PFOS is een chemische stof die amper afbreekbaar is en tot de grote groep van PFAS-stoffen behoort. Maar het is ook giftig en kan op termijn leiden tot bijvoorbeeld kanker. Uit studies blijkt dat ook op andere plaatsen in Vlaanderen verhoogde PFOS-concentraties vastgesteld zijn, waaronder in onze Denderstreek. “In bijna driekwart van de meetpunten bedroeg de waarde meer dan honderd keer de grensnorm”, meldde de krant De Tijd. De hoogste PFOS-concentratie werd in de Dender gevonden, ver weg van 3M. Dat wijst dus op andere bronnen van vervuiling die nog niet in kaart gebracht zijn. Experts wijzen daarvoor naar oefenplaatsen van brandweerkazernes, stortplaatsen enzovoort.

Op de gemeenteraad van 30 juni kwam de PFOS-problematiek ter sprake. Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijk) vroeg aan de burgemeester hoe de stad met dit nieuws omgaat. “Is er vandaag een reden tot bezorgdheid? Ik ga ervan uit dat vooral de Vlaamse Milieumaatschappij hier het onderzoek doet, maar welke rol spelen wij als stad hierin? Welke aanpak en instructies zullen er gehanteerd worden op stadsniveau? En wat zal er gebeuren, als er toch problemen blijken te zijn?”

Burgemeester D’Haese (N-VA) antwoordde dat de stad Aalst voor haar grondgebied de lijst met potentiële risicolocaties, aangeleverd door Vlaanderen, verder zal verfijnen. Er zijn locaties die risicovoller zijn dan andere, en voor die meest risicovolle locaties – gelinkt aan de brandweer – werd al contact opgenomen met de Hulpverleningszone Zuid Oost, met de vraag om informatie aan te leveren.

Indien uit de navraag bij de brandweer zou blijken dat er op Aalsters grondgebied fluorhoudend blusschuim werd gebruikt, of dat er gebieden zouden zijn waarop een zware industriële brand woedde en waar gebruik gemaakt werd van PFAS houdende blusschuimen, dan adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid om lokaal ‘no regret’ maatregelen te treffen, om de risico’s voor de volksgezondheid te beperken.

Vlaanderen zal op basis van de aangevulde inventaris en de risico-inschatting de bodemonderzoeken en analyses verder organiseren. De nodige maatregelen zullen genomen worden, indien ze nodig zouden blijken op basis van de onderzoekresultaten en analyses, volgens de instructies van de Vlaamse regering.

De komende maanden zal er klaarheid komen in het PFOS-verhaal, en de problematiek wordt na het politieke zomerreces besproken op de commissie.

1200px-Parochiehuis_Erembodegem

Fietsbus opnieuw op tafel

Tijdens de gemeenteraad van 31 maart pikte ik in op het interessante punt van Groen rond fietspoolen. Ik zie een grote meerwaarde in dit concept: op een begeleide manier, georganiseerd, naar school fietsen. Hiermee samenhangend wil ik graag mijn voorstel vanuit de vorige legislatuur opnieuw op tafel leggen, die van de fietsbus en bijhorende verkeerseducatie. Voor wie het zich niet meer herinnert: een fietsbus is een alternatief voor collectief busvervoer, voor schooluitstapjes in de buurt, als nieuwe vorm van fietspool voor kinderen die niet volledig zelfstandig kunnen fietsen. Je kan het zien als een grote open go-cart, waarin vaste fietsplekken geïnstalleerd staan voor de kinderen en de begeleider. Ze trappen samen, ondersteund door een elektrische hulpmotor naar school. Het gebruik van een fietsbus verhoogt niet alleen de leefbaarheid in de stedelijke (school)omgeving. Het laat de kinderen op een milieubewuste, sociale, actieve en toffe manier kennis maken met alternatief (school)vervoer.

Bespreking in de commissie mobiliteit

Schepen de Gucht zal dit concept opnieuw bestuderen en daarover terugkoppelen in de commissie. Want 5 jaar geleden konden we in de conclusies van het toenmalige onderzoek lezen dat er heel wat potentieel zit in dit concept. Er zouden subsidiemogelijkheden onderzocht worden, alsook de betrekking van een technische partner. Tot op heden is daar geen zicht over, dus ik hoop dat daar nu verandering in kan komen. Een proefproject met de fietsbus opzetten zou alvast een mooie start zijn in het verhogen van de leefbaarheid in de stedelijke (school)omgevingen.

Wordt vervolgd!