Masterplan Erembodegem

Het Masterplan toegelicht – Aktueel en Chipka

In de september-editie van Chipka staat er vanaf pagina 24 een uitgebreid dossier over het Masterplan Erembodegem. Over de openstelling van de pastorietuin, het beschikbaar stellen van een deel van het speelterrein van de dorpsschool, en over de vele groene binnengebieden en buurtvelden. 

Lees meer via: https://issuu.com/stadaalst/docs/chipka_september_2020

Eind augustus gaf ik al een korte introductie over hoe je het Masterplan interpreteert en ‘leest’ in het magazine Aktueel.  

In Aktueel van 19 augustus 2020
Masterplan Erembodegem

Masterplan Erembodegem toegelicht

In de gemeenteraad van juni keurden we met het Aalsterse gemeentebestuur het Masterplan Erembodegem goed. Maar wat betekent dit nu concreet en wat gebeurt er op korte termijn? 

Visie

Het plan dat het bestuur in de gemeenteraad goedkeurde, is een visie, een kader, een wensbeeld op lange termijn voor Erembodegem. Met suggesties en mogelijkheden. De komende jaren wordt elk onderdeel meer in detail bekeken op het terrein en pas dan zal het concreter worden. We zullen nog met heel veel zaken rekening moeten houden en de werkelijkheid zal er dus nog enigszins anders uitzien.

De stad heeft de intentie om het centrum op langere termijn autoluwer en veiliger te maken en naar een gezellig-plein-karakter te evolueren. Vooral voor voetgangers en fietsers, jong en oud. Uiteraard moet het centrum ook bereikbaar blijven met de wagen, een combinatie dus tussen verschillende verkeersmiddelen. Meer gedetailleerd onderzoek zal hierover verricht worden alvorens er concrete voorstellen en plannen kunnen getoond worden. 

Betrokkenheid bewoners en handelaars 

Bij het concreter worden van de plannen worden de bewoners en handelaars zeker betrokken. De bedoeling was om binnenkort infomarkten te organiseren, maar daar steekt corona helaas een stokje voor. 

Eerste stappen
 

De komende jaren wordt er gestart met de concrete uitvoering van al minstens 3 projecten: de openstelling van de pastorietuin, het openstellen van het speelterrein van de dorpsschool,  het inrichten van fiets-en wandelverbindingen en een speelprikkel doorheen alle wijkjes en buurtvelden.

In de aanloop van elk project zullen de inwoners betrokken en geïnformeerd worden. Momenteel staan er nog geen bijeenkomsten op de planning, gezien de huidige corona-toestand. 

Masterplan Erembodegem

Update veiligheidscel – Coronamaatregelen juli 2020

Dinsdagochtend 28 juli kwam de Aalsterse veiligheidscel onder leiding van Christoph D’Haese
bij elkaar. De nieuwe federale maatregelen werden er besproken op en vertaald naar Aalsters
niveau. Om de heropflakkering van het coronavirus tegen te gaan is een krachtdadige lokale
aanpak nodig. Elke Aalstenaar kan zijn steentje bijdragen door de federale en lokale
maatregelen strikt te respecteren.

Het dragen van een mondmasker is een belangrijke basisregel om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. De federale overheid breidde de mondmaskerplicht uit vanaf 25 juli. De
lokale overheden kregen de bevoegdheid dit op hun grondgebied te concretiseren. Op advies van
de veiligheidscel van vorige week vrijdag vaardigde de burgemeester een politieverordening uit
om verplicht een mondmasker te dragen binnen de bebouwde kom in Aalst en deelgemeenten.
Deze maatregel wordt nu verfijnd: voor sportbeoefenende activiteiten wordt er een uitzondering
toegestaan. Ook in de natuurgebieden Stadspark, Osbroek, Gerstjens, Kravaalbos, Heuvelpark,
Rozekensbos en Kluisbos hoef je geen mondmasker te dragen als je anderhalve meter afstand kunt
bewaren.

Evenementen herbekenen

Ook voor evenementen verscherpte de federale overheid op 27 juli 2020 de richtlijnen:
evenementen die een groot publiek trekken, worden strikt beperkt tot een maximum van 100
personen binnen en 200 personen buiten én er geldt mondmaskerplicht. De burgemeesters krijgen
van de federale overheid de taak om alle evenementen gepland op hun grondgebied te
herevalueren. De veiligheidscel heeft vandaag onmiddellijk alle toekomstige evenementen op
Aalsters grondgebied onder de loep genomen. Heel wat evenementen zullen niet meer in hun
huidige vorm kunnen plaatsvinden. Alle eventorganisatoren worden gecontacteerd met de vraag
om hun concept te herbekijken. Ze staan voor de uitdaging hun evenement te hertalen naar een
veilig concept. De stadsorganisatie KOER&TOER staat daarbij als model.

KOER&TOER

Donderdag 30 juli start KOER&TOER, de Aalsterse zomerse cultuurbeleving. De stad heeft beslist
dat alle voorstellingen kunnen plaatsvinden aangezien de binnenkoer van de Pupillen coronaproof
ingericht is. Zo moet iedereen een mondmasker dragen, worden de stoelen ver uit elkaar gezet en
wordt alles na iedere voorstelling ontsmet. De stoelen worden opgesteld in bubbels van maximaal
vijf personen.

Winkelen in Aalst

Zaterdag 1 augustus starten de solden, ook op zondag 2 augustus zijn de winkels open. De
koopzondag blijft gehandhaafd, zo wordt het aantal bezoekers aan onze binnenstad maximaal
gespreid. De stad vraagt met aandrang aan alle koopjesjagers om zich stikt te houden aan de
verstrengde federale maatregelen: funshoppen is niet meer toegestaan. Winkel alleen en beperk je
bezoek aan de winkel tot 30 minuten. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Masterplan Erembodegem

Persbericht: maatregelen bronbemaling

Maatregelen bronbemaling

De droogte en het bijhorende lage grondwaterpeil zijn al enkele weken opnieuw een hot item. Ook in onze stad bekijkt men welke stappen er kunnen genomen worden om waterschaarste tegen te gaan en hoe er door recuperatie van onder meer het grondwater bij bouwprojecten kan vermeden worden dat er geen water meer uit de kraan zal komen.

Vera Van der Borght (Open VLD) – Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijk) – Caroline De Meerleer (N-VA)

Schepen van Ruimtelijke ordening Caroline Verdoodt (N-VA): “De droogte in Vlaanderen en de hieraan gekoppelde lage grondwaterstanden zijn een zeer actueel thema. De voorbije weken kregen wij zelf ook reeds vragen van buurtbewoners in verband met het hergebruik van opgepompt grondwater bij bouwwerven. Het maakt me ook blij dat deze bezorgdheid geuit wordt vanuit verschillende gemeenteraadsleden én dat er concrete voorstellen werden gedaan om een antwoord te bieden aan de problematiek.”

Onafhankelijk gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh: “We moeten werken aan de klimaatrobuustheid van onze stad. Water wordt steeds meer schaars en kostbaar. Het is nu al het vierde jaar op rij dat de stand van het grondwater zorgwekkend is. Daarom is het van belang om een gepast waterbeleid te voeren. We moeten vanuit de stad in dialoog gaan met projectontwikkelaars over het hergebruiken van opgepompt bronwater tijdens werken. Dit kan ter beschikking gesteld worden aan onder andere de land- en tuinbouwsector. Wanneer we breder kijken moet ons bestuur deze legislatuur ook absoluut werk maken van een globaal hemelwaterplan. Dat plan moet de noden en randvoorwaarden bepalen om te komen tot een stad waar de waterhuishouding onder controle is. Het hemelwaterplan moet zich richten op zowel het opvangen, bufferen, infiltreren, afvoeren, opsparen als hergebruiken van hemelwater, wat zowel bij zware regenval als langdurige droogte oplossingen kan bieden.”

Gemeenteraadslid Vera Van Der Borght (Open VLD): “In tijden van droogte en waterschaarste valt het moeilijk te begrijpen dat duizenden liters grondwater bij grote bouwwerven weglopen in de rioleringen.
Wij pleiten om dit kostbare water ter beschikking te stellen van land-en tuinbouwers en bij uitbreiding ook aan de bewoners. Vandaar onze vraag aan de aannemers om dit opgepompte water ter beschikking te stellen via opslag in containers. Aan het stadsbestuur vragen wij om dit proces te faciliteren.”

Gemeenteraadslid Caroline De Meerleer (N-VA): “2020 is het vierde droge jaar op rij. Nu al staan de grondwaterpeilen veel lager dan vorig jaar. In de landbouwsector zorgt de intense hitte jaarlijks voor grote schade aan de teelt. Aan de bevolking wordt gevraagd om spaarzaam om te gaan met leidingwater, zo niet kunnen kraantjes plots droog komen te staan. Door hergebruik van bemalingswater van bouwprojecten kunnen we landbouwers bij de irrigatie een handje helpen en inwoners hun regenwaterputten vullen. Door een clausule in de omgevingsvergunning in te schrijven, maken we dit als stad mogelijk.

Schepen Caroline Verdoodt (N-VA) legt uit welke stappen er zullen genomen worden: “Al een twintigtal jaar hebben we in onze stad de verordening op hemelwater waarbij het verplicht is bij nieuwbouwprojecten om een regenwaterput te installeren, en regenwater van afvalwater te scheiden, maar het kan natuurlijk nog altijd beter. Om het opgepompte grondwater te recupereren worden enkele acties voorgesteld. Op korte termijn wordt bij lopende dossiers gevraagd om in de eerste plaats te herinfiltreren waar dit technisch mogelijk is. In tweede instantie wordt gevraagd om het opgepompte water te lozen in een beek in de buurt zodat op zijn minst een deel van het geloosde water opnieuw kan infiltreren in de bodem. Enkel indien geen van bovenstaande mogelijk is, wordt lozen in de riool toegestaan. Tot slot geef ik ook aan dat bij elk dossier sinds kort ook aandacht wordt gevraagd voor de problematiek en gewezen wordt op de wenselijkheid om opgepompt water ter beschikking te stellen van de buurt.”

Schepen Caroline Verdoodt (N-VA) legt uit welke stappen er zullen genomen worden: “Al een twintigtal jaar hebben we in onze stad de verordening op hemelwater waarbij het verplicht is bij nieuwbouwprojecten om een regenwaterput te installeren, en regenwater van afvalwater te scheiden, maar het kan natuurlijk nog altijd beter. Om het opgepompte grondwater te recupereren worden enkele acties voorgesteld. Op korte termijn wordt bij lopende dossiers gevraagd om in de eerste plaats te herinfiltreren waar dit technisch mogelijk is. In tweede instantie wordt gevraagd om het opgepompte water te lozen in een beek in de buurt zodat op zijn minst een deel van het geloosde water opnieuw kan infiltreren in de bodem. Tot slot willen we ook een clausule opnemen in de omgevingsvergunningen om het bemalingswater ter beschikking te stellen van de landbouwsector en particulieren.”

Masterplan Erembodegem

Principebeslissing rond procedure om grondwater na bemaling bij bouwwerven ter beschikking te stellen van de land- en tuinbouwsector en particulieren

Deze principebeslissing werd op initiatief van Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijke), Vera Van der Borght (Open VLD) en Caroline De Meerleer (N-VA) voorgelegd aan de gemeenteraad van 23 juni 2020, en goedgekeurd.

Vera Van der Borght (Open VLD) – Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijk) – Caroline De Meerleer (N-VA)

Je leest hieronder het integrale voorstel: 

TOELICHTING

2020 is het vierde droge jaar op rij. Nu al zijn de grondwaterpeilen opnieuw veel lager dan een jaar geleden. Op 85 procent van de locaties is de grondwaterstand historisch laag tot zeer laag. De inwoners in Overijse hebben al mogen ervaren wat het is om geen kraantjeswater te hebben. Los van het vullen van zwembaden, sproeien van gazons of wassen van auto’s kunnen we plots niet meer douchen, koken of poetsen. Onze landbouwers ervaren jaarlijks grote schade aan hun teelt omwille van de intense hitte en droogte. Begin deze maand erkende de Vlaamse Regering de zomer van 2019 nog als landbouwramp.

In 19 Oost-Vlaamse stroomgebieden mag je geen water meer uit de beek halen.

Omdat het al een hele tijd droog blijft, staat het water in sommige beken zo laag dat het niet meer mag worden opgepompt. Het verbod geldt sinds donderdag 21 mei voor 19 stroomgebieden in Oost-Vlaanderen, vooral in het zuiden van onze provincie.  Het gaat om ecologisch kwetsbare waterlopen. Er zijn wel wat uitzonderingen op het captatieverbod.

De nasleep van de droogtes van de afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter, waardoor bij gebrek aan neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel daalden.

Op basis van terreinwaarnemingen wordt vastgesteld dat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen achteruitgaat en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.
Om de schade te beperken werd een kader uitgewerkt voor het instellen van captatieverboden in ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen.

 Waar het verboden is water op te pompen, gelden wel enkele uitzonderingen:

  • Landbouwers mogen er water oppompen dat als drinkwater moet dienen voor hun eigen vee dat buiten staat.
  • Landbouwers mogen het water ook gebruiken om er beschermingsmiddelen mee te maken voor hun gewassen. Maar dus niet om hun gewassen alleen water te geven.
  • Instanties mogen het water oppompen om drinkwater van te maken.
  • Wat zeker niet kan is het water gebruiken voor zwemvijvers of andere niet-essentiële zaken.

Tegelijkertijd zien we dat in vele projectontwikkelingen of bouwprojecten dagelijks miljoenen liters water weggepompt worden in de riolering. In tijden van langere periodes van droogte, zoals nu, is het nuttig gebruik van grondwater te verkiezen boven het lozen ervan in de riolering. Voor een aantal toepassingen in de landbouwsector maar ook voor particulier gebruik is het hergebruik van bemalingswater welgekomen. De vele regenwaterputten die in de Brouwerijstraat en omgeving op initiatief van de buurtbewoners reeds werden gevuld, zijn een schoolvoorbeeld.

In verschillende steden en gemeenten werkt men daarom samen met bouwheren om dit kostbare water niet langer in de riolen te laten lopen. Ook wij kunnen als stadsbestuur hier ons steentje bijdragen.

Wij stellen voor dat het stadsbestuur gesprekken aangaat met bouwheren van grote bouwwerven, waar aan bronbemaling wordt gedaan. Het oppompen van water gebeurt bij die werven om het grondwaterspiegel naar beneden te krijgen. Hiervoor moeten de bouwheren ook een vergunningsaanvraag indienen.

Wij stellen voor om op te lijsten voor welke bouwwerven momenteel zo’n vergunning loopt. En voor al deze werven en voor de toekomstige aanvragen, het gesprek aan te gaan met de bouwheer, en te bekijken en bespreken of het water ter beschikking gesteld kan worden aan land- en tuinbouwers en loonwerkers, i.p.v. het gewoon de riolering te laten inlopen.

Ook zou het wenselijk zijn om een clausule in omgevingsvergunningen in te schrijven om het bemalingswater ter beschikking te stellen van de landbouwsector en de particulieren.   Zelfs als er plots meer regen zou vallen is het nog aan te raden om het water ter beschikking te houden van de landbouwsector zodat ze hun reserves kunnen aanvullen.

Naast dit alles is het ook noodzakelijk dat de stad zijn hemelwaterplan heeft.  In dit plan moeten de noden en de randvoorwaarden bepaald worden zodat we de waterhuishouding onder controle kunnen krijgen, rekening houdend met de steeds toenemende verharding en gewijzigde neerslag.  Het hemelwaterplan moet zich hierbij richten op zowel het opvangen, bufferen, infiltreren, afvoeren, opsparen als hergebruiken van hemelwater.  Dit kan zowel bij zware regenval als langdurige droogte oplossingen bieden.

De Gemeenteraad

BESLUIT

Artikel 1: Principieel akkoord te gaan met het voorstel om gesprekken aan te gaan met de vergunninghouders van bronwaterbemaling met het oog op het ter beschikking stellen van het opgepompte water aan de land- en tuinbouwsector en loonwerkers, en bij uitbreiding aan de inwoners, of het water opnieuw te laten infiltreren in de bodem.

Artikel 2: Principieel akkoord te gaan om een clausule in de omgevingsvergunning in te schrijven om het bemalingswater een tweede leven te geven via de landbouwsector en het particulier gebruik, of het water te laten herinfiltreren in de bodem, indien technisch haalbaar en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 3: Principieel akkoord te gaan om werk te maken van een hemelwaterplan.

Artikel 4: De stadsdiensten te vragen om van deze punten onverwijld werk te maken.

Artikel 5: Voor bestekken waarvan de stad opdrachtgever is worden strikte maatregelen betreffende het gebruik van bronbemalingen opgenomen indien financieel en technisch haalbaar.

Artikel 6: Bij de (her)aanleg van publiek domein optimaal in te zetten op de infiltratie van hemelwater indien financieel en technisch haalbaar.