Apart mobiliteitsplan Erembodegem

Op de spitsuren is er op de wegen naar en van de dorpskern van Erembodegem, in de dorpskern zelf en de wegen van en naar Aalst veelal filevorming en regelmatig stilstaand verkeer.
Daarenboven kan ieder die in de loop van de dag met de wagen in het centrum van Erembodegem komt, vaststellen dat er weinig of geen vrije parkeerplaatsen zijn. In het centrum is er immers een sterke concentratie van appartementsgebouwen (er worden er nog steeds bijgebouwd), winkels, bankkantoren, twee scholen (de vrije en stedelijke basisschool), horecazaken, de hoofdkerk en het spoorwegstation.
Dit vereist een apart mobiliteitsplan voor Erembodegem waarbij de uitgangspunten moeten zijn:

Leg het doorgaand zwaar verkeer en het snelle autoverkeer aan banden!

De mensen klagen terecht over de zware vrachtwagens die onnodig de dorpskern komen binnengereden via de Keppestraat of de Hogeweg. Onnodig, daar deze vrachtwagens deze route enkel gebruiken om de lastige verkeersader tussen de Haring en de Albrechtlaan te omzeilen.

Tevens ergeren de mensen zich terecht over het autoverkeer dat aan te hoge snelheid het dorp doorkruist richting Aalst-centrum.

Wij blijven dan ook aandringen op het weren van het overbodige vrachtwagenverkeer. Zorg ervoor dat de GPS-operatoren beschikken over de recentste informatie over het wegennet van Aalst zodat deze de zware vrachtwagens niet door het centrum van Erembodegem sturen. Maak het centrum enkel nog toegankelijk voor verkeer tot 3,5 ton, met als enige uitzondering de vrachtwagens voor de bedrijven in het centrum. Breng een duidelijke bewegwijzering aan die de vrachtwagens langs aangepaste wegen naar de andere industriezones en de autosnelweg leidt.

Tevens vragen wij dat op geschikte plaatsen op de wegen snelheidsremmers worden geplaatst en dat de politie streng optreedt tegen snelheidsovertreders. 

Zwakke weggebruikers moeten beter worden beschermd!

De smalle en soms ontbrekende voetpaden (bv. in de Keppestraat), de ontbrekende fietspaden en de foutparkeerders brengen de zwakke weggebruikers in gevaar. Bijgevolg blijven wij erop wijzen dat er degelijke en veilige voet- en fietspaden moeten worden aangelegd en dat de politie streng moet optreden tegen foutparkeerders.

Blauwe zone in Erembodegem-centrum noodzakelijk

Op een weekdag is een vrije parkeerplaats in het centrum van Erembodegem onvindbaar. De inwoners van Erembodegem en de handelaars van het centrum ergeren zich vooral aan treinpendelaars die voor een volledige dag de parkeerplaatsen innemen in Erembodegem- Dorp en in het begin van de Termurenlaan (inclusief het plein voor de pastorie).
Omdat wij deze ergernis begrijpen, blijven we vragen dat op deze plaatsen een blauwe zone met een maximale parkeertijd van 4 uur tussen 6u. en 18u. in te stellen. Dit moet gepaard gaan met een regelmatige controle door de politie of het aangestelde parkeerbedrijf. De kostprijs ervan is beperkt: de aanmaak en het plaatsen van de nodige verkeersborden. Voor de treinpendelaars zou er een ruimer busaanbod naar het station en/of een verharde spoorwegberm in de Zwalmkouter en/of nieuwe parkeerplaatsen moeten komen. Met de NMBS moet onderzocht worden of op de ex-goederenkoer een parkeerplaats voor de treinpendelaars kan worden aangelegd. Voor de verbinding tussen deze parkeerplaats en het station zou een voetgangerspad langsheen de brug naar het Kamiel Walgraefplein kunnen worden aangelegd. 

Blijvend verzet tegen het afsluiten van de Erembodegemstraat

Wij zijn voorstander van het verbinden van de groene longen Osbroek en Gerstjens. Wij zeggen echter neen tegen het doorknippen van de Erembodegemstraat voor het autoverkeer. Dit zal immers onvermijdelijk leiden tot drukker verkeer op de gevaarlijke as Keppestraat-Dorp-Hogeweg en nog langere files aan de verkeersknopen Haring en Zeebergbrug. De auto- en busbestuurders moeten wel verplicht worden om in deze straat traag (50 km/u) te rijden (d.m.v. aanpassingen van de weg, streng politieoptreden). De fietsers moeten er in beide richtingen kunnen rijden op brede en veilige fietspaden.

Omkering eenrichtingsverkeer in de Melkweg nodig

Het eenrichtingsverkeer in de Melkweg moet worden omgekeerd zelfs wanneer de huidige proefinirichting van de Alfons Van de Maelestraat een definitieve inrichting wordt.
Een eventuele definitieve herinvoering van de vroegere verkeerssituatie in de Alfons Van de Maelestraat is slechts aanvaardbaar en verantwoord indien het eenrichtingsverkeer in de Melkweg wordt omgekeerd. Daardoor zou het zeer drukke T-punt (zeker op de spitsuren) gevormd door de Roomshofstraat, de Burgemeester De Cocklaan en de Keppestraat, wat worden ontlast. Tevens zouden de bewoners van de Keppestraat en een deel van de Alfons Van de Maelestraat (gedeelte tussen de Keppestraat en de Groenenbrielstraat) toch wat meer rust kennen. 

Het aparte mobiliteitsplan voor Erembodegem moet gelijktijdig uitgewerkt worden met het nieuwe mobiliteitsplan voor Aalst

De verkeersstromen in Aalst en hoe deze worden geleid, hebben een grote weerslag op de verkeersstromen in Erembodegem. Aldus moeten beide mobiliteitsplannen gelijktijdig worden opgesteld. Hierbij moet steeds onderzocht worden wat de impact is van de maatregelen uit het ene mobiliteitsplan op het andere mobiliteitsplan.

Vastgelegde openbare werken moeten leiden tot goed aangelegde en veilige straten

De belangrijkste openbare werken voor de huidige bestuursperiode werden reeds gepland door de nutsbedrijven (o.a. water, elektriciteit, gas, riolering) en het Vlaamse Gewest. Hierbij heeft de stad dus zeker niet het eerste en ook niet het laatste woord. Dit kan een eindresultaat geven dat voor de stad niet steeds de gewenste en beste oplossing in het vlak van mobiliteit brengt. Dit geldt o.m. voor de geplande heraanleg van de gewestweg Brusselsesteenweg tussen de Albrechtlaan en de grens met Affligem. Hierbij wordt immers in elke rijrichting slechts 1 rijvak voorzien waarbij de bus van De Lijn halt zal houden op het rijvak zelf.

In deze planning is ook de heraanleg van enkele belangrijke en grote straten in Erembodegem opgenomen, o.a. de Erembodegemstraat, de Roomshofstraat, de Keppestraat, de Kleistraat, het Papeveld, Hageveld en de Welleweg. Deze heraangelegde straten moeten bij voorzien tweerichtingsverkeer voldoende breed zijn, beschikken over ruime voetpaden en duidelijk gemarkeerde fietspaden en voorzien in voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners. 

“Inspraak voor uitspraak”

Wat alle mobiliteitsingrepen en openbare werken betreft, moet de stad naar de buuurtbewoners toe inspraakmomenten organiseren vooraleer beslissingen worden genomen en zorgen voor een goede communicatie (o.m. via informatie-avonden en Denderend Aalst). 

 

                                     Rond de tafel met Erembodegem Mobiel

Onlangs kreeg CD&V-Erembodegem de vraag van Erembodegem Mobiel om rond de tafel te zitten rond de mobiliteitsproblematiek in en rond Erembodegem. Erembodegem Mobiel is een groep inwoners uit Erembodegem die bezorgdheden en problemen aankaart in Erembodegem.

Ze vragen om iets te doen aan het zware vrachtverkeer en het invoeren van een blauwe parkeerzone. Daarbij vragen ze ook uitleg over mogelijke onteigeningen.

Daarenboven zijn er vanuit deze groep ook wensen en behoeften op lange termijn. Namelijk veilige voet- en fietspaden, een comfortabele kiss- en ride zone aan de drie scholen van het dorp, voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en lokale handelaars, een pendelparking voor treinreizigers en het wijzigen van de industriezone van de voormalige Gates, zodat er geen zwaar vrachtverkeer meer moet zijn.

Omdat we vanuit CD&V-Erembodegem ook deze problematieken inzien en willen aanpakken, hebben we met deze groep samen gezeten op woensdag 18 juni en onze ideeën en gedachten hieromtrent uitgewisseld. We vinden het positief dat bewoners uit Erembodegem zelf actie ondernemen en steunen hen in het uiten van hun wensen en verzuchtingen.

Op deze pagina (hierboven) vind je de mobiliteitsvoorstellen die we vanuit CD&V-Erembodegem naar voor schuiven en verdedingen.

Erembodegem Mobiel is ook te volgen via Facebook of via de webpagina