Persbericht: maatregelen bronbemaling

Maatregelen bronbemaling

De droogte en het bijhorende lage grondwaterpeil zijn al enkele weken opnieuw een hot item. Ook in onze stad bekijkt men welke stappen er kunnen genomen worden om waterschaarste tegen te gaan en hoe er door recuperatie van onder meer het grondwater bij bouwprojecten kan vermeden worden dat er geen water meer uit de kraan zal komen.

Vera Van der Borght (Open VLD) – Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijk) – Caroline De Meerleer (N-VA)

Schepen van Ruimtelijke ordening Caroline Verdoodt (N-VA): “De droogte in Vlaanderen en de hieraan gekoppelde lage grondwaterstanden zijn een zeer actueel thema. De voorbije weken kregen wij zelf ook reeds vragen van buurtbewoners in verband met het hergebruik van opgepompt grondwater bij bouwwerven. Het maakt me ook blij dat deze bezorgdheid geuit wordt vanuit verschillende gemeenteraadsleden én dat er concrete voorstellen werden gedaan om een antwoord te bieden aan de problematiek.”

Onafhankelijk gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh: “We moeten werken aan de klimaatrobuustheid van onze stad. Water wordt steeds meer schaars en kostbaar. Het is nu al het vierde jaar op rij dat de stand van het grondwater zorgwekkend is. Daarom is het van belang om een gepast waterbeleid te voeren. We moeten vanuit de stad in dialoog gaan met projectontwikkelaars over het hergebruiken van opgepompt bronwater tijdens werken. Dit kan ter beschikking gesteld worden aan onder andere de land- en tuinbouwsector. Wanneer we breder kijken moet ons bestuur deze legislatuur ook absoluut werk maken van een globaal hemelwaterplan. Dat plan moet de noden en randvoorwaarden bepalen om te komen tot een stad waar de waterhuishouding onder controle is. Het hemelwaterplan moet zich richten op zowel het opvangen, bufferen, infiltreren, afvoeren, opsparen als hergebruiken van hemelwater, wat zowel bij zware regenval als langdurige droogte oplossingen kan bieden.”

Gemeenteraadslid Vera Van Der Borght (Open VLD): “In tijden van droogte en waterschaarste valt het moeilijk te begrijpen dat duizenden liters grondwater bij grote bouwwerven weglopen in de rioleringen.
Wij pleiten om dit kostbare water ter beschikking te stellen van land-en tuinbouwers en bij uitbreiding ook aan de bewoners. Vandaar onze vraag aan de aannemers om dit opgepompte water ter beschikking te stellen via opslag in containers. Aan het stadsbestuur vragen wij om dit proces te faciliteren.”

Gemeenteraadslid Caroline De Meerleer (N-VA): “2020 is het vierde droge jaar op rij. Nu al staan de grondwaterpeilen veel lager dan vorig jaar. In de landbouwsector zorgt de intense hitte jaarlijks voor grote schade aan de teelt. Aan de bevolking wordt gevraagd om spaarzaam om te gaan met leidingwater, zo niet kunnen kraantjes plots droog komen te staan. Door hergebruik van bemalingswater van bouwprojecten kunnen we landbouwers bij de irrigatie een handje helpen en inwoners hun regenwaterputten vullen. Door een clausule in de omgevingsvergunning in te schrijven, maken we dit als stad mogelijk.

Schepen Caroline Verdoodt (N-VA) legt uit welke stappen er zullen genomen worden: “Al een twintigtal jaar hebben we in onze stad de verordening op hemelwater waarbij het verplicht is bij nieuwbouwprojecten om een regenwaterput te installeren, en regenwater van afvalwater te scheiden, maar het kan natuurlijk nog altijd beter. Om het opgepompte grondwater te recupereren worden enkele acties voorgesteld. Op korte termijn wordt bij lopende dossiers gevraagd om in de eerste plaats te herinfiltreren waar dit technisch mogelijk is. In tweede instantie wordt gevraagd om het opgepompte water te lozen in een beek in de buurt zodat op zijn minst een deel van het geloosde water opnieuw kan infiltreren in de bodem. Enkel indien geen van bovenstaande mogelijk is, wordt lozen in de riool toegestaan. Tot slot geef ik ook aan dat bij elk dossier sinds kort ook aandacht wordt gevraagd voor de problematiek en gewezen wordt op de wenselijkheid om opgepompt water ter beschikking te stellen van de buurt.”

Schepen Caroline Verdoodt (N-VA) legt uit welke stappen er zullen genomen worden: “Al een twintigtal jaar hebben we in onze stad de verordening op hemelwater waarbij het verplicht is bij nieuwbouwprojecten om een regenwaterput te installeren, en regenwater van afvalwater te scheiden, maar het kan natuurlijk nog altijd beter. Om het opgepompte grondwater te recupereren worden enkele acties voorgesteld. Op korte termijn wordt bij lopende dossiers gevraagd om in de eerste plaats te herinfiltreren waar dit technisch mogelijk is. In tweede instantie wordt gevraagd om het opgepompte water te lozen in een beek in de buurt zodat op zijn minst een deel van het geloosde water opnieuw kan infiltreren in de bodem. Tot slot willen we ook een clausule opnemen in de omgevingsvergunningen om het bemalingswater ter beschikking te stellen van de landbouwsector en particulieren.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *