Masterplan Erembodegem: klaar voor de start!

Het masterplan voor Erembodegem is klaar. In deze studie wordt mooi weergeven wat de kwaliteiten en ambities van de deelgemeente zijn en op welke manier de leefbaarheid opnieuw kan toenemen. Het masterplan wordt morgen ter goedkeuring voorgelegd aan de Aalsterse gemeenteraad.

Er werd reeds door de gemeenteraad beslist om een masterplan voor de grootste Aalsterse deelgemeente op te maken. Erembodegem had immers nood aan een globale visie om de leefbaarheid ervan te verbeteren en de identiteit te versterken. De visie moet een kader vormen voor toekomstige ruimtelijke initiatieven.  Samen met de Vlaamse Bouwmeester werden de studiebureau’s Lola, List en Sweco geselecteerd voor de opmaak van het masterplan.

Tijdens 2 participatiemomenten in 2017 en 2018 kregen de bewoners uit Erembodegem de kans om hun meningen en opmerkingen mee te geven. Hieruit bleek dat Erembodegem nood heeft aan aangename plekken en dat door onder meer het sluipverkeer en de grote verstedelijking de leefbaarheid van de deelgemeente aanzienlijk wordt aangetast.

 

Het masterplan is nu afgewerkt. Het geeft een helder beeld over Erembodegem, een dorp met stedelijke trekjes, waar mensen genieten van de kleine genoegens van het leven.

 Concreet is het masterplan opgebouwd in drie delen:

  1. Een visie met de belangrijkste kwaliteiten als uitgangspunt
  2. De ambities voor 2040
  3. Projecten en concrete acties op korte termijn

 Vijf krachtige ambities moeten van Erembodegem een aangename en leefbare omgeving maken:

  1. Op de fiets door het dorp
  2. Wandelen en spelen in buurvelden
  3. Dorps wonen in stedelijk gebied
  4. Ontmoeten langs de Dender
  5. Werken en winkelen in eigen gemeente

Op korte termijn zullen er reeds enkele projecten uit het masterplan gerealiseerd worden. De eerste stappen worden gezet om de muur van de pastorietuin open te maken en de tuin publiek toegankelijk te maken. Daarnaast wordt er werk gemaakt van de ontwikkeling van de mobiliteitshub aan het Erembodegemse station. Door het invoeren van een knip in de Italiënweg zal het sluipverkeer doorheen Erembodegem ontraden worden.

“De lat ligt hoog, maar door het realiseren van enkele concrete projecten op korte termijn zetten we nu al een eerste belangrijke stap in het waarmaken van de ambities voor 2040. De uitwerking van het masterplan moet het unieke karakter van Erembodegem vrijwaren,” benadrukt Caroline Verdoodt (N-VA), schepen van Ruimtelijke ordening. “De pastorietuin wordt een mooie groene ontmoetingsplek met boomgaard en natuurlijke speel- en rustelementen voor onze inwoners van Erembodegem.”

We kiezen er bewust voor om de vele onbebouwde binnengebieden en buurtvelden zoveel mogelijk te vrijwaren van bebouwing en ze om te vormen tot rust- en speelplekken.  Slechts vier grote onbebouwde gebieden zullen onder strikte voorwaarden zoals een beperkte woondichtheid in de toekomst nog kunnen aangesneden worden,” besluit schepen Verdoodt.

Schepen van Stadsvernieuwing Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) vult aan: “Erembodegem is de dichtst bevolkte deelgemeente van Aalst en heeft daardoor bijzondere aandacht nodig.  Het is onze taak als beleidsmaker om de leefbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en de woonkwaliteit van Erembodegem zo veel als mogelijk te bewaken.  Dit is een moeilijke evenwichtsoefening.  Mobiliteit speelt hierin een cruciaal punt.  Aan de ene kant moeten we erover waken dat de verkeersdoorstroming voldoende gemakkelijk is, en aan de andere kant moeten er maatregelen genomen worden waardoor Erembodegem niet immobiel wordt.  Met het masterplan gaan we het mobiliteitsprobleem zoals het zich nu voordoet in Erembodegem niet oplossen.  Het geeft echter wel een aantal elementen aan waardoor we het probleem kunnen aanpakken en sensibiliserend kunnen werken naar de burger toe.  Zo zal het station van Erembodegem ingericht worden als mobiliteitshub, een punt waar multimodale overstappunten worden samengebracht.  Deze hub moet ervoor zorgen dat pendelaars die dagelijks met de trein van en/of naar het werk komen in Erembodegem voldoende aanbod krijgen om de laatste mile(s) niet met de eigen auto te moeten afleggen, maar andere vervoersmiddelen, deelfietsen, -steps,-auto’s en openbaar vervoer met flexi bussen, kunnen gebruiken die aangereikt worden in het kader van deelmobiliteit waardoor flexibel verplaatsingsgedrag gestimuleerd wordt.”

Onafhankelijk gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh: “Al van bij de opmaak van het Masterplan Erembodegem ben ik fan en voorvechter om dit plan gerealiseerd te zien. Het Masterplan moet echter gezien worden als een strategisch ontwerp, die een impuls biedt om van Erembodegem een meer leefbaar, aangenaam en gezond dorp te maken. Daarnaast vormen de lokale economie, wonen en de sociale cohesie sleutelelementen in het plan. Voornamelijk het dorpscentrum vraagt gerichte ingrepen om het verkeersarmer te maken en veiliger voor kinderen om er te fietsen richting de verschillende buurtscholen. Hier moeten we als stadsbestuur de komende jaren werk van maken. Ik pleit voor verdere samenwerking en dialoog tussen de projectontwikkelaars, het stadsbestuur en de Erembodegemnaars. Voor een positieve toekomst en heropwaardering van onze gemeente. De openstelling van de pastorietuin en de ontwikkeling van een aantrekkelijk dorpsplein zijn daar alvast mooie voorbeelden van.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *