Gesloten zorginstelling op de voormalige Gates-site in Erembodegem?

Tijdens de gemeenteraad van 23 april interpelleerde ik de burgemeester en betrokken schepenen Smeyers en Verdoodt i.v.m. de mogelijke komst van een gesloten zorginstelling op de voormalige Gates-site in Erembodegem.

Lees hier alvast het krantenartikel in het Laatste Nieuws.

Interpellatie:

De federale overheid plant de bouw van een gesloten zorginstelling, of forensisch psychiatrisch centrum (FPC), op Aalsters grondgebied en ging op zoek naar een locatie. De komst van zo’n instelling is onderdeel van het “Masterplan Gevangenissen en Internering” van minister van Justitie Koen Geens.

De stad en het studiebureau Arcadis voerden een onderzoek. Dat het FPC in Erembodegem op de voormalige Gates-site zou komen en niet in Hofstade, zoals eerder gecommuniceerd, is een verrassing. Zo ook voor de Erembodegemnaars en in het bijzonder voor de buurtbewoners in de directe omgeving. Het college van burgemeester en schepenen gaf groen licht over de voorkeurslocatie op 8 april 2019, de communicatie over dit project verscheen op vrijdag 12 april 2019. Het voorstel van de stad Aalst zal in de komende maanden besproken worden met de federale diensten die betrokken zijn, de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie. De definitieve keuze van het terrein moet door de Ministerraad worden bekrachtigd en dit gebeurt op basis van een gedetailleerde analyse.

Het forensisch psychiatrisch centrum zou een lange verblijfsinrichting worden voor 120 geïnterneerde mannen. Concreet gaat het om mensen die omwille van een psychische stoornis strafbare feiten hebben gepleegd, maar niet thuishoren in een gevangenis. In zo’n gesloten zorginstelling krijgen geïnterneerden zorg op maat.

Voor alle duidelijkheid, ik ben voorstander van een forensisch psychiatrisch centrum, want elke burger heeft recht op menswaardige zorg en begeleiding op maat. Maar over de manier waarop dit project naar buiten gebracht werd zonder overleg met de buurt, de nood aan onderzoek met betrekking tot mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid, zicht over de concrete invulling van het FPC, het kostenplaatje voor de stad,… heb ik – samen met vele Erembodegemnaars – mijn vragen.

Mijn vragen:

  • Hoe komt het dat er met de nabije buurtbewoners (Dokter Carlierlaan, Zwalmkouter, Hof ter Burghtstraat, Avaanstraat, Gaston De Schepperstraat,…) niet in gesprek gegaan werd, alvorens de boodschap de pers in te sturen? Om te horen hoe zij de situatie op de voormalige Gates-site zien? Of toch op zijn minst bij het naar buiten brengen van de perscommunicatie, de buurt gelijktijdig te betrekken door een bewonersvergadering aan te kondigen?
  • Wordt er zeer binnenkort een bewonersvergadering georganiseerd, om te antwoorden op de vele vragen die er vandaag leven met betrekking tot de mogelijke komst van een forensisch psychiatrisch centrum?
  • Over welk type geïnterneerden wordt er gesproken voor dit centrum?
  • Wat is het kostenplaatje voor de stad Aalst in dit verhaal?
  • Staat er een grondige studie gepland rond mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid, die mee opgenomen wordt in de verdere analyse? Denk daarbij aan mobiliteitsstromen door leveranciers, een 150-tal medewerkers, bezoekers,… .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *