Nog vele vragen bij de mogelijke komst van een forensisch psychiatrisch centrum in Erembodegem

De federale overheid plant de bouw van een gesloten zorginstelling, of forensisch psychiatrisch centrum (FPC), op Aalsters grondgebied en kwam na een onderzoek van studiebureau Arcadis uit bij de voormalige Gates-site in Erembodegem. Over deze voorkeurslocatie nam het college van burgemeester en schepenen een princiepsbeslissing op 8 april, om enkele dagen later hun beslissing via de pers te verspreiden. Tijdens de gemeenteraad van april interpelleerde Silke Van Vaerenbergh, CD&V-gemeenteraadslid en zelf inwoner van Erembodegem de burgemeester en betrokken schepenen Smeyers en Verdoodt over het project. Voornamelijk omdat er geen overleg gepland werd met de buurtbewoners, en omwille van bezorgdheden over de mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid.

“Voor alle duidelijkheid, ik en mijn partij CD&V zijn voorstander van een forensisch psychiatrisch centrum, want elke burger heeft recht op menswaardige zorg en begeleiding op maat. Maar over de manier waarop dit project naar buiten gebracht werd zonder overleg met de buurt, de nood aan grondig onderzoek met betrekking tot mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid, zicht over de concrete invulling van het FPC,… heb ik – samen met vele Erembodegemnaars – mijn vragen,” vertelt Silke.

Duidelijke communicatie nodig met de buurt

“Ik blijf op mijn honger zitten wat betreft de vraag naar duidelijke communicatie met de buurtbewoners, zeker omdat het over zo’n groot en ingrijpend project gaat. Schepen Smeyers antwoordde dat er dit jaar nog een expert aangesteld wordt door de federale overheid. Via deze consultant zal vanaf 2020 een intensief traject gestart worden, met alle betrokkenen, waaronder ook de buurtbewoners,” zegt Silke.

“Ik dring er toch op aan om voor 2020 al een bewonersvergadering te organiseren. Al was het om een eerste reeks vragen te beantwoorden. Omdat de communicatie zo snel kwam, zitten heel wat buurtbewoners nu eenmaal met vragen, en dat is normaal. De betrokken schepen reageerde dat er wel een soort informele vergadering georganiseerd kan worden. Al zal dit na de verkiezingen van 26 mei vallen. Maar ze wil ook geen valse verwachtingen creëren, want niet alle vragen zullen al een antwoord kunnen krijgen,” vervolgt Van Vaerenbergh.

Mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid

“De locatie alternatieven studie houdt volgens schepen Smeyers al rekening met verschillende aspecten, waaronder mobiliteit. De diensten van de federale overheid zullen de noodzakelijke beoordelingen van milieu-effecten verder in detail in de voorbereiding tot vergunningsaanvraag opnemen. De politie Aalst is nauw betrokken bij het overleg met deze diensten, zodat leefbaarheid en veiligheid worden meegenomen in de verdere voorbereiding. Toch wil ik benadrukken dat Erembodegem nood heeft aan extra aandacht wat mobiliteit betreft. We worden als verstedelijkt gebied overspoeld met doorgaand (zwaar) verkeer. Er zijn sowieso verkeersstromen die er met zo’n project zouden bijkomen, die in kaart moeten gebracht worden en waar de nodige actie voor ondernomen moet worden. Zodat er aandacht is voor de leefbaarheid in de buurt,” besluit Silke. 

Het voorstel van de stad Aalst zal in de komende maanden besproken worden met de federale diensten die betrokken zijn, de Regie der Gebouwen en de federale overheidsdienst Justitie. De definitieve keuze van het terrein moet door de Ministerraad worden bekrachtigd en dit gebeurt op basis van een gedetailleerde analyse.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *