Tussenkomst gemeenteraad: meergezinswoningen

Punt 21 Agenda gemeenteraad 26 februari 2019:

Opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het beperken van meergezinswoningen in het buitengebied van Aalst en het actualiseren van de bestaande gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Meergezinswoningen’ van Aalst, inclusief beoordeling milieueffecten voor het RUP en de actualisatie van de stedenbouwkundige verordening.

Lees hieronder mijn tussenkomst tijdens de gemeenteraad:

Ik wil vanavond tussenkomen als inwoner van mijn dorp Erembodegem, en niet als politieker. Maar als politieker krijg ik wel een forum, als vertegenwoordiger van alle Aalsternaars, waaronder mijn mededorpsgenoten uit Erembodegem. En van dat mandaat wil ik vanavond gebruik maken.  

Vooreerst wil ik de betrokken diensten bedanken voor het uitgebreide en immense werk dat geleverd werd, en dat vorm kreeg in de nota ‘gedifferentieerd woonbeleid buitengebied’.

We lezen er dat nieuwe ontwikkelingen, met name nieuwe meergezinswoningen, in eerste instantie binnen het stedelijk gebied worden gerealiseerd, en minder in het buitengebied. De afbakening van stedelijk gebied en buitengebied baseert zich op het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening regionaalstedelijk gebied’.

Daarbij merken we op dat het overgrote deel (behalve Terjoden) van Erembodegem als stedelijk gebied aanzien wordt. Met andere woorden: Erembodegem staat op de kaart om verder te worden bebouwd met meergezinswoningen.

Mijn en de bekommernissen van vele Erembodegemnaars: wordt er specifiek rekening gehouden met mobiliteit, leefbaarheid, parkeerdruk en de historische en karaktervolle gebouwen van Erembodegem?

En hoe staat dit alles in verhouding met het Masterplan Erembodegem?
Want met dit Masterplan wil de stad Aalst werk maken van een globale toekomstvisie voor Erembodegem. 

Die moet leiden tot een herwaardering van het stadsdeel en tot een kwalitatieve woonomgeving. Met die visie wil de stad een impuls geven aan de leefbaarheid van Erembodegem en zo haar identiteit versterken. De visie moet een kader vormen voor toekomstige ruimtelijke initiatieven. 

Erembodegem staat voor een aantal stevige uitdagingen, zoals de schaalgrootte en de groei, de verkeerscirculatie, de parkeerdruk,… Maar ze heeft ook een aantal duidelijke sterktes, zoals de dorpssfeer, een sterk middenveld, veel evenementen, groen,… 

Ik ben zeker voorstander van de bescherming van de buitengebieden en de versterking van de leefkwaliteit in de steden.  Hierbij wil ik wijzen op de noodzaak tot een strikte beleidslijn in het stedelijk gebied, zodat de druk door meergezinswoningen in dit deel van de stad planmatig en beheerst kan verlopen.

Maar ik hoop dat de sterktes van Erembodegem als dorp niet de kop worden ingedrukt en dat de Erembodegemnaars de nodige, actiegerichte aandacht krijgen die zij verdienen met oog op de algehele leefbaarheid. 

Ik doe in dit kader dan ook een oproep tot reactivatie van de werkzaamheden rond het Masterplan Erembodegem, zodat ook daar maatregelen rond de leefbaarheid in Erembodegem uit kunnen voortvloeien.

Ik reken dan ook op de schepen van Ruimtelijke Ordening, dat zij de bekommernissen van ons, Erembodegemnaars, ter harte neemt.

Bedankt.

 

1 reactie / Voeg je reactie hieronder toe

  1. Silke wat me vooral opvalt is dat er zo weinig samenspraak is tussen de diverse betrokken diensten. Als schepen Verdooft zo’n beslissingen neemt zou je toch verwachten dat zij ook de schepen van mobiliteit hierin betrekt al was het maar om een mobiliteitsrapport op te stellen. Voorkomen is altijd beter dan later fouten vast te stellen. Als voorbeeld verwijs ik naar de glazen gebouwen in de Korte Keppestraat. Hier werd ook geen mobiliteitsrapport opgesteld met als gevolg grote files richting Albatros alsook meer sluipverkeer richting dorp want iedereen wil plaatsen als Albatros en Haring vermijden. Oplossing we rijden via Erembodegem dorp tot ongenoegen van de inwoners van de Keppestraat. Na het masterplan, het plan van de burgemeester van Beersel nu het plan Verdoodt … het lijkt wel een master-na-master-soap!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *