VeraVDB_SilkeVV_CarolineDM

Persbericht: maatregelen bronbemaling

Maatregelen bronbemaling

De droogte en het bijhorende lage grondwaterpeil zijn al enkele weken opnieuw een hot item. Ook in onze stad bekijkt men welke stappen er kunnen genomen worden om waterschaarste tegen te gaan en hoe er door recuperatie van onder meer het grondwater bij bouwprojecten kan vermeden worden dat er geen water meer uit de kraan zal komen.

Vera Van der Borght (Open VLD) – Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijk) – Caroline De Meerleer (N-VA)

Schepen van Ruimtelijke ordening Caroline Verdoodt (N-VA): “De droogte in Vlaanderen en de hieraan gekoppelde lage grondwaterstanden zijn een zeer actueel thema. De voorbije weken kregen wij zelf ook reeds vragen van buurtbewoners in verband met het hergebruik van opgepompt grondwater bij bouwwerven. Het maakt me ook blij dat deze bezorgdheid geuit wordt vanuit verschillende gemeenteraadsleden én dat er concrete voorstellen werden gedaan om een antwoord te bieden aan de problematiek.”

Onafhankelijk gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh: “We moeten werken aan de klimaatrobuustheid van onze stad. Water wordt steeds meer schaars en kostbaar. Het is nu al het vierde jaar op rij dat de stand van het grondwater zorgwekkend is. Daarom is het van belang om een gepast waterbeleid te voeren. We moeten vanuit de stad in dialoog gaan met projectontwikkelaars over het hergebruiken van opgepompt bronwater tijdens werken. Dit kan ter beschikking gesteld worden aan onder andere de land- en tuinbouwsector. Wanneer we breder kijken moet ons bestuur deze legislatuur ook absoluut werk maken van een globaal hemelwaterplan. Dat plan moet de noden en randvoorwaarden bepalen om te komen tot een stad waar de waterhuishouding onder controle is. Het hemelwaterplan moet zich richten op zowel het opvangen, bufferen, infiltreren, afvoeren, opsparen als hergebruiken van hemelwater, wat zowel bij zware regenval als langdurige droogte oplossingen kan bieden.”

Gemeenteraadslid Vera Van Der Borght (Open VLD): “In tijden van droogte en waterschaarste valt het moeilijk te begrijpen dat duizenden liters grondwater bij grote bouwwerven weglopen in de rioleringen.
Wij pleiten om dit kostbare water ter beschikking te stellen van land-en tuinbouwers en bij uitbreiding ook aan de bewoners. Vandaar onze vraag aan de aannemers om dit opgepompte water ter beschikking te stellen via opslag in containers. Aan het stadsbestuur vragen wij om dit proces te faciliteren.”

Gemeenteraadslid Caroline De Meerleer (N-VA): “2020 is het vierde droge jaar op rij. Nu al staan de grondwaterpeilen veel lager dan vorig jaar. In de landbouwsector zorgt de intense hitte jaarlijks voor grote schade aan de teelt. Aan de bevolking wordt gevraagd om spaarzaam om te gaan met leidingwater, zo niet kunnen kraantjes plots droog komen te staan. Door hergebruik van bemalingswater van bouwprojecten kunnen we landbouwers bij de irrigatie een handje helpen en inwoners hun regenwaterputten vullen. Door een clausule in de omgevingsvergunning in te schrijven, maken we dit als stad mogelijk.

Schepen Caroline Verdoodt (N-VA) legt uit welke stappen er zullen genomen worden: “Al een twintigtal jaar hebben we in onze stad de verordening op hemelwater waarbij het verplicht is bij nieuwbouwprojecten om een regenwaterput te installeren, en regenwater van afvalwater te scheiden, maar het kan natuurlijk nog altijd beter. Om het opgepompte grondwater te recupereren worden enkele acties voorgesteld. Op korte termijn wordt bij lopende dossiers gevraagd om in de eerste plaats te herinfiltreren waar dit technisch mogelijk is. In tweede instantie wordt gevraagd om het opgepompte water te lozen in een beek in de buurt zodat op zijn minst een deel van het geloosde water opnieuw kan infiltreren in de bodem. Enkel indien geen van bovenstaande mogelijk is, wordt lozen in de riool toegestaan. Tot slot geef ik ook aan dat bij elk dossier sinds kort ook aandacht wordt gevraagd voor de problematiek en gewezen wordt op de wenselijkheid om opgepompt water ter beschikking te stellen van de buurt.”

Schepen Caroline Verdoodt (N-VA) legt uit welke stappen er zullen genomen worden: “Al een twintigtal jaar hebben we in onze stad de verordening op hemelwater waarbij het verplicht is bij nieuwbouwprojecten om een regenwaterput te installeren, en regenwater van afvalwater te scheiden, maar het kan natuurlijk nog altijd beter. Om het opgepompte grondwater te recupereren worden enkele acties voorgesteld. Op korte termijn wordt bij lopende dossiers gevraagd om in de eerste plaats te herinfiltreren waar dit technisch mogelijk is. In tweede instantie wordt gevraagd om het opgepompte water te lozen in een beek in de buurt zodat op zijn minst een deel van het geloosde water opnieuw kan infiltreren in de bodem. Tot slot willen we ook een clausule opnemen in de omgevingsvergunningen om het bemalingswater ter beschikking te stellen van de landbouwsector en particulieren.”

VeraVDB_SilkeVV_CarolineDM

Principebeslissing rond procedure om grondwater na bemaling bij bouwwerven ter beschikking te stellen van de land- en tuinbouwsector en particulieren

Deze principebeslissing werd op initiatief van Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijke), Vera Van der Borght (Open VLD) en Caroline De Meerleer (N-VA) voorgelegd aan de gemeenteraad van 23 juni 2020, en goedgekeurd.

Vera Van der Borght (Open VLD) – Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijk) – Caroline De Meerleer (N-VA)

Je leest hieronder het integrale voorstel: 

TOELICHTING

2020 is het vierde droge jaar op rij. Nu al zijn de grondwaterpeilen opnieuw veel lager dan een jaar geleden. Op 85 procent van de locaties is de grondwaterstand historisch laag tot zeer laag. De inwoners in Overijse hebben al mogen ervaren wat het is om geen kraantjeswater te hebben. Los van het vullen van zwembaden, sproeien van gazons of wassen van auto’s kunnen we plots niet meer douchen, koken of poetsen. Onze landbouwers ervaren jaarlijks grote schade aan hun teelt omwille van de intense hitte en droogte. Begin deze maand erkende de Vlaamse Regering de zomer van 2019 nog als landbouwramp.

In 19 Oost-Vlaamse stroomgebieden mag je geen water meer uit de beek halen.

Omdat het al een hele tijd droog blijft, staat het water in sommige beken zo laag dat het niet meer mag worden opgepompt. Het verbod geldt sinds donderdag 21 mei voor 19 stroomgebieden in Oost-Vlaanderen, vooral in het zuiden van onze provincie.  Het gaat om ecologisch kwetsbare waterlopen. Er zijn wel wat uitzonderingen op het captatieverbod.

De nasleep van de droogtes van de afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter, waardoor bij gebrek aan neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel daalden.

Op basis van terreinwaarnemingen wordt vastgesteld dat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen achteruitgaat en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.
Om de schade te beperken werd een kader uitgewerkt voor het instellen van captatieverboden in ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen.

 Waar het verboden is water op te pompen, gelden wel enkele uitzonderingen:

 • Landbouwers mogen er water oppompen dat als drinkwater moet dienen voor hun eigen vee dat buiten staat.
 • Landbouwers mogen het water ook gebruiken om er beschermingsmiddelen mee te maken voor hun gewassen. Maar dus niet om hun gewassen alleen water te geven.
 • Instanties mogen het water oppompen om drinkwater van te maken.
 • Wat zeker niet kan is het water gebruiken voor zwemvijvers of andere niet-essentiële zaken.

Tegelijkertijd zien we dat in vele projectontwikkelingen of bouwprojecten dagelijks miljoenen liters water weggepompt worden in de riolering. In tijden van langere periodes van droogte, zoals nu, is het nuttig gebruik van grondwater te verkiezen boven het lozen ervan in de riolering. Voor een aantal toepassingen in de landbouwsector maar ook voor particulier gebruik is het hergebruik van bemalingswater welgekomen. De vele regenwaterputten die in de Brouwerijstraat en omgeving op initiatief van de buurtbewoners reeds werden gevuld, zijn een schoolvoorbeeld.

In verschillende steden en gemeenten werkt men daarom samen met bouwheren om dit kostbare water niet langer in de riolen te laten lopen. Ook wij kunnen als stadsbestuur hier ons steentje bijdragen.

Wij stellen voor dat het stadsbestuur gesprekken aangaat met bouwheren van grote bouwwerven, waar aan bronbemaling wordt gedaan. Het oppompen van water gebeurt bij die werven om het grondwaterspiegel naar beneden te krijgen. Hiervoor moeten de bouwheren ook een vergunningsaanvraag indienen.

Wij stellen voor om op te lijsten voor welke bouwwerven momenteel zo’n vergunning loopt. En voor al deze werven en voor de toekomstige aanvragen, het gesprek aan te gaan met de bouwheer, en te bekijken en bespreken of het water ter beschikking gesteld kan worden aan land- en tuinbouwers en loonwerkers, i.p.v. het gewoon de riolering te laten inlopen.

Ook zou het wenselijk zijn om een clausule in omgevingsvergunningen in te schrijven om het bemalingswater ter beschikking te stellen van de landbouwsector en de particulieren.   Zelfs als er plots meer regen zou vallen is het nog aan te raden om het water ter beschikking te houden van de landbouwsector zodat ze hun reserves kunnen aanvullen.

Naast dit alles is het ook noodzakelijk dat de stad zijn hemelwaterplan heeft.  In dit plan moeten de noden en de randvoorwaarden bepaald worden zodat we de waterhuishouding onder controle kunnen krijgen, rekening houdend met de steeds toenemende verharding en gewijzigde neerslag.  Het hemelwaterplan moet zich hierbij richten op zowel het opvangen, bufferen, infiltreren, afvoeren, opsparen als hergebruiken van hemelwater.  Dit kan zowel bij zware regenval als langdurige droogte oplossingen bieden.

De Gemeenteraad

BESLUIT

Artikel 1: Principieel akkoord te gaan met het voorstel om gesprekken aan te gaan met de vergunninghouders van bronwaterbemaling met het oog op het ter beschikking stellen van het opgepompte water aan de land- en tuinbouwsector en loonwerkers, en bij uitbreiding aan de inwoners, of het water opnieuw te laten infiltreren in de bodem.

Artikel 2: Principieel akkoord te gaan om een clausule in de omgevingsvergunning in te schrijven om het bemalingswater een tweede leven te geven via de landbouwsector en het particulier gebruik, of het water te laten herinfiltreren in de bodem, indien technisch haalbaar en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 3: Principieel akkoord te gaan om werk te maken van een hemelwaterplan.

Artikel 4: De stadsdiensten te vragen om van deze punten onverwijld werk te maken.

Artikel 5: Voor bestekken waarvan de stad opdrachtgever is worden strikte maatregelen betreffende het gebruik van bronbemalingen opgenomen indien financieel en technisch haalbaar.

Artikel 6: Bij de (her)aanleg van publiek domein optimaal in te zetten op de infiltratie van hemelwater indien financieel en technisch haalbaar.

VeraVDB_SilkeVV_CarolineDM

Masterplan Erembodegem: klaar voor de start!

Het masterplan voor Erembodegem is klaar. In deze studie wordt mooi weergeven wat de kwaliteiten en ambities van de deelgemeente zijn en op welke manier de leefbaarheid opnieuw kan toenemen. Het masterplan wordt morgen ter goedkeuring voorgelegd aan de Aalsterse gemeenteraad.

Er werd reeds door de gemeenteraad beslist om een masterplan voor de grootste Aalsterse deelgemeente op te maken. Erembodegem had immers nood aan een globale visie om de leefbaarheid ervan te verbeteren en de identiteit te versterken. De visie moet een kader vormen voor toekomstige ruimtelijke initiatieven.  Samen met de Vlaamse Bouwmeester werden de studiebureau’s Lola, List en Sweco geselecteerd voor de opmaak van het masterplan.

Tijdens 2 participatiemomenten in 2017 en 2018 kregen de bewoners uit Erembodegem de kans om hun meningen en opmerkingen mee te geven. Hieruit bleek dat Erembodegem nood heeft aan aangename plekken en dat door onder meer het sluipverkeer en de grote verstedelijking de leefbaarheid van de deelgemeente aanzienlijk wordt aangetast.

 

Het masterplan is nu afgewerkt. Het geeft een helder beeld over Erembodegem, een dorp met stedelijke trekjes, waar mensen genieten van de kleine genoegens van het leven.

 Concreet is het masterplan opgebouwd in drie delen:

 1. Een visie met de belangrijkste kwaliteiten als uitgangspunt
 2. De ambities voor 2040
 3. Projecten en concrete acties op korte termijn

 Vijf krachtige ambities moeten van Erembodegem een aangename en leefbare omgeving maken:

 1. Op de fiets door het dorp
 2. Wandelen en spelen in buurvelden
 3. Dorps wonen in stedelijk gebied
 4. Ontmoeten langs de Dender
 5. Werken en winkelen in eigen gemeente

Op korte termijn zullen er reeds enkele projecten uit het masterplan gerealiseerd worden. De eerste stappen worden gezet om de muur van de pastorietuin open te maken en de tuin publiek toegankelijk te maken. Daarnaast wordt er werk gemaakt van de ontwikkeling van de mobiliteitshub aan het Erembodegemse station. Door het invoeren van een knip in de Italiënweg zal het sluipverkeer doorheen Erembodegem ontraden worden.

“De lat ligt hoog, maar door het realiseren van enkele concrete projecten op korte termijn zetten we nu al een eerste belangrijke stap in het waarmaken van de ambities voor 2040. De uitwerking van het masterplan moet het unieke karakter van Erembodegem vrijwaren,” benadrukt Caroline Verdoodt (N-VA), schepen van Ruimtelijke ordening. “De pastorietuin wordt een mooie groene ontmoetingsplek met boomgaard en natuurlijke speel- en rustelementen voor onze inwoners van Erembodegem.”

We kiezen er bewust voor om de vele onbebouwde binnengebieden en buurtvelden zoveel mogelijk te vrijwaren van bebouwing en ze om te vormen tot rust- en speelplekken.  Slechts vier grote onbebouwde gebieden zullen onder strikte voorwaarden zoals een beperkte woondichtheid in de toekomst nog kunnen aangesneden worden,” besluit schepen Verdoodt.

Schepen van Stadsvernieuwing Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) vult aan: “Erembodegem is de dichtst bevolkte deelgemeente van Aalst en heeft daardoor bijzondere aandacht nodig.  Het is onze taak als beleidsmaker om de leefbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en de woonkwaliteit van Erembodegem zo veel als mogelijk te bewaken.  Dit is een moeilijke evenwichtsoefening.  Mobiliteit speelt hierin een cruciaal punt.  Aan de ene kant moeten we erover waken dat de verkeersdoorstroming voldoende gemakkelijk is, en aan de andere kant moeten er maatregelen genomen worden waardoor Erembodegem niet immobiel wordt.  Met het masterplan gaan we het mobiliteitsprobleem zoals het zich nu voordoet in Erembodegem niet oplossen.  Het geeft echter wel een aantal elementen aan waardoor we het probleem kunnen aanpakken en sensibiliserend kunnen werken naar de burger toe.  Zo zal het station van Erembodegem ingericht worden als mobiliteitshub, een punt waar multimodale overstappunten worden samengebracht.  Deze hub moet ervoor zorgen dat pendelaars die dagelijks met de trein van en/of naar het werk komen in Erembodegem voldoende aanbod krijgen om de laatste mile(s) niet met de eigen auto te moeten afleggen, maar andere vervoersmiddelen, deelfietsen, -steps,-auto’s en openbaar vervoer met flexi bussen, kunnen gebruiken die aangereikt worden in het kader van deelmobiliteit waardoor flexibel verplaatsingsgedrag gestimuleerd wordt.”

Onafhankelijk gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh: “Al van bij de opmaak van het Masterplan Erembodegem ben ik fan en voorvechter om dit plan gerealiseerd te zien. Het Masterplan moet echter gezien worden als een strategisch ontwerp, die een impuls biedt om van Erembodegem een meer leefbaar, aangenaam en gezond dorp te maken. Daarnaast vormen de lokale economie, wonen en de sociale cohesie sleutelelementen in het plan. Voornamelijk het dorpscentrum vraagt gerichte ingrepen om het verkeersarmer te maken en veiliger voor kinderen om er te fietsen richting de verschillende buurtscholen. Hier moeten we als stadsbestuur de komende jaren werk van maken. Ik pleit voor verdere samenwerking en dialoog tussen de projectontwikkelaars, het stadsbestuur en de Erembodegemnaars. Voor een positieve toekomst en heropwaardering van onze gemeente. De openstelling van de pastorietuin en de ontwikkeling van een aantrekkelijk dorpsplein zijn daar alvast mooie voorbeelden van.”

 

VeraVDB_SilkeVV_CarolineDM

Speelstraten: vakantie in eigen straat!

In deze barre coronatijden kunnen speelstraten een hele verademing zijn. Kinderen moeten de ruimte hebben om zorgeloos buiten te ravotten. Vakantie in eigen straat, de speelstraat!

Speelstraten aanvragen kan je op een zeer toegankelijke en laagdrempelige manier doen via de website van Aalst of via jeugd@aalst.be.

Twee jaar geleden ijverde ik reeds voor een versoepeling van het reglement rond de speelstraten. De versoepeling hield in dat speelstraten ook doorheen het jaar kunnen aangevraagd en georganiseerd worden, naast de zomer- en paasvakantie en de buitenspeeldag. Ze dienen 6 weken voor de inrichting aangevraagd te worden. Voor de versoepeling konden speelstraten maximum 14 dagen ingericht worden, na de wijziging kunnen ook langere termijnen toegestaan worden. Extra criteria zijn dat de handelaars uit de straat akkoord gaan. En dat voor periodes buiten de schoolvakanties of voor een periode die langer duurt dan 2 weken, 75 procent van de huishoudens akkoord moet gaan.

VeraVDB_SilkeVV_CarolineDM

Verfijning en optimalisering van de regelgeving over de tonnagebeperking

De coronacrisis slaat overal toe, en heeft gevolgen voor heel wat geplande ingrepen in onze stad. De voorbereidingen voor de invoering van het reglement over de tonnagebeperking voor vrachtwagens van 3,5 ton (gestemd op de gemeenteraad van februari) en bijhorende venstertijden bij de start en het einde van de schooldag werden onderbroken door praktische bezwaren. De lokale economie werd met verschillende coronagerelateerde problemen geconfronteerd die al hun aandacht vergt. Het is in deze coronaperiode niet altijd even evident om grondig te overleggen met de sectoren over bijvoorbeeld uitzonderingen en voorwaarden. Het overleg met belanghebbenden liep bijgevolg vertraging op. De invoering moet grondig en correct gebeuren en werkbaar zijn voor iedereen. Verder overleg is aangewezen: met de fietsersbond, Unizo, Voka, Comeos,… allen moeten in dit verhaal – rekening houdend met de coronamaatregelen – de violen gelijk kunnen stemmen.

De regelgeving wordt ondertussen ook verfijnd, zodat het reglement van de tonnagebeperking de verkeersveiligheid voor de zachte weggebruikers bevordert.

Afdwingbaarheid en duidelijkheid voorop

Afdwingbaarheid en duidelijkheid zijn sleutelwoorden in dit beperkingsverhaal. Uitstel zal niet tot afstel leiden, daar zullen de meerderheidspartners in dit stadsbestuur absoluut op toezien. Bovendien staat het in het agendapunt van vanavond als volgt omschreven: dat het college van burgemeester en schepenen verder overleg met de sector zal organiseren, het reglement inhoudelijk zal verfijnen met bepaling van een nieuwe datum voor de invoering ervan, en dit voor eind 2020 ter goedkeuring voor zal leggen aan de gemeenteraad.

We stemmen vanavond inderdaad voor de intrekking van een eerdere beslissing rond de tonnagebeperking, maar we stemmen tegelijk voor de optimalisering van het reglement in functie van duidelijkheid en afdwingbaarheid.

Tonnagebeperking in deelgemeenten en meer schoolstraten

In de zijlijn van dit punt wil ik de schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht ook oproepen werk te maken van tonnagebeperkingen in de deelgemeenten, waaronder mijn thuisbasis Erembodegem die kreunt onder het zware vrachtvervoer.

Daarmee samenhangend zouden er nog meer schoolstraten kunnen ingericht worden. Wanneer wij plaatsen creëren die minder gevaarlijk zijn door minder vrachtvervoer en verkeer in het algemeen, zullen ouders er ook geruster in zijn hun kind te voet of per fiets naar school te laten gaan. De veiligheid van onze kinderen staat voorop!