Masterplan Erembodegem

Principebeslissing rond procedure om grondwater na bemaling bij bouwwerven ter beschikking te stellen van de land- en tuinbouwsector en particulieren

Deze principebeslissing werd op initiatief van Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijke), Vera Van der Borght (Open VLD) en Caroline De Meerleer (N-VA) voorgelegd aan de gemeenteraad van 23 juni 2020, en goedgekeurd.

Vera Van der Borght (Open VLD) – Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijk) – Caroline De Meerleer (N-VA)

Je leest hieronder het integrale voorstel: 

TOELICHTING

2020 is het vierde droge jaar op rij. Nu al zijn de grondwaterpeilen opnieuw veel lager dan een jaar geleden. Op 85 procent van de locaties is de grondwaterstand historisch laag tot zeer laag. De inwoners in Overijse hebben al mogen ervaren wat het is om geen kraantjeswater te hebben. Los van het vullen van zwembaden, sproeien van gazons of wassen van auto’s kunnen we plots niet meer douchen, koken of poetsen. Onze landbouwers ervaren jaarlijks grote schade aan hun teelt omwille van de intense hitte en droogte. Begin deze maand erkende de Vlaamse Regering de zomer van 2019 nog als landbouwramp.

In 19 Oost-Vlaamse stroomgebieden mag je geen water meer uit de beek halen.

Omdat het al een hele tijd droog blijft, staat het water in sommige beken zo laag dat het niet meer mag worden opgepompt. Het verbod geldt sinds donderdag 21 mei voor 19 stroomgebieden in Oost-Vlaanderen, vooral in het zuiden van onze provincie.  Het gaat om ecologisch kwetsbare waterlopen. Er zijn wel wat uitzonderingen op het captatieverbod.

De nasleep van de droogtes van de afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter, waardoor bij gebrek aan neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel daalden.

Op basis van terreinwaarnemingen wordt vastgesteld dat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen achteruitgaat en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.
Om de schade te beperken werd een kader uitgewerkt voor het instellen van captatieverboden in ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen.

 Waar het verboden is water op te pompen, gelden wel enkele uitzonderingen:

 • Landbouwers mogen er water oppompen dat als drinkwater moet dienen voor hun eigen vee dat buiten staat.
 • Landbouwers mogen het water ook gebruiken om er beschermingsmiddelen mee te maken voor hun gewassen. Maar dus niet om hun gewassen alleen water te geven.
 • Instanties mogen het water oppompen om drinkwater van te maken.
 • Wat zeker niet kan is het water gebruiken voor zwemvijvers of andere niet-essentiële zaken.

Tegelijkertijd zien we dat in vele projectontwikkelingen of bouwprojecten dagelijks miljoenen liters water weggepompt worden in de riolering. In tijden van langere periodes van droogte, zoals nu, is het nuttig gebruik van grondwater te verkiezen boven het lozen ervan in de riolering. Voor een aantal toepassingen in de landbouwsector maar ook voor particulier gebruik is het hergebruik van bemalingswater welgekomen. De vele regenwaterputten die in de Brouwerijstraat en omgeving op initiatief van de buurtbewoners reeds werden gevuld, zijn een schoolvoorbeeld.

In verschillende steden en gemeenten werkt men daarom samen met bouwheren om dit kostbare water niet langer in de riolen te laten lopen. Ook wij kunnen als stadsbestuur hier ons steentje bijdragen.

Wij stellen voor dat het stadsbestuur gesprekken aangaat met bouwheren van grote bouwwerven, waar aan bronbemaling wordt gedaan. Het oppompen van water gebeurt bij die werven om het grondwaterspiegel naar beneden te krijgen. Hiervoor moeten de bouwheren ook een vergunningsaanvraag indienen.

Wij stellen voor om op te lijsten voor welke bouwwerven momenteel zo’n vergunning loopt. En voor al deze werven en voor de toekomstige aanvragen, het gesprek aan te gaan met de bouwheer, en te bekijken en bespreken of het water ter beschikking gesteld kan worden aan land- en tuinbouwers en loonwerkers, i.p.v. het gewoon de riolering te laten inlopen.

Ook zou het wenselijk zijn om een clausule in omgevingsvergunningen in te schrijven om het bemalingswater ter beschikking te stellen van de landbouwsector en de particulieren.   Zelfs als er plots meer regen zou vallen is het nog aan te raden om het water ter beschikking te houden van de landbouwsector zodat ze hun reserves kunnen aanvullen.

Naast dit alles is het ook noodzakelijk dat de stad zijn hemelwaterplan heeft.  In dit plan moeten de noden en de randvoorwaarden bepaald worden zodat we de waterhuishouding onder controle kunnen krijgen, rekening houdend met de steeds toenemende verharding en gewijzigde neerslag.  Het hemelwaterplan moet zich hierbij richten op zowel het opvangen, bufferen, infiltreren, afvoeren, opsparen als hergebruiken van hemelwater.  Dit kan zowel bij zware regenval als langdurige droogte oplossingen bieden.

De Gemeenteraad

BESLUIT

Artikel 1: Principieel akkoord te gaan met het voorstel om gesprekken aan te gaan met de vergunninghouders van bronwaterbemaling met het oog op het ter beschikking stellen van het opgepompte water aan de land- en tuinbouwsector en loonwerkers, en bij uitbreiding aan de inwoners, of het water opnieuw te laten infiltreren in de bodem.

Artikel 2: Principieel akkoord te gaan om een clausule in de omgevingsvergunning in te schrijven om het bemalingswater een tweede leven te geven via de landbouwsector en het particulier gebruik, of het water te laten herinfiltreren in de bodem, indien technisch haalbaar en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 3: Principieel akkoord te gaan om werk te maken van een hemelwaterplan.

Artikel 4: De stadsdiensten te vragen om van deze punten onverwijld werk te maken.

Artikel 5: Voor bestekken waarvan de stad opdrachtgever is worden strikte maatregelen betreffende het gebruik van bronbemalingen opgenomen indien financieel en technisch haalbaar.

Artikel 6: Bij de (her)aanleg van publiek domein optimaal in te zetten op de infiltratie van hemelwater indien financieel en technisch haalbaar.

Masterplan Erembodegem

Verfijning en optimalisering van de regelgeving over de tonnagebeperking

De coronacrisis slaat overal toe, en heeft gevolgen voor heel wat geplande ingrepen in onze stad. De voorbereidingen voor de invoering van het reglement over de tonnagebeperking voor vrachtwagens van 3,5 ton (gestemd op de gemeenteraad van februari) en bijhorende venstertijden bij de start en het einde van de schooldag werden onderbroken door praktische bezwaren. De lokale economie werd met verschillende coronagerelateerde problemen geconfronteerd die al hun aandacht vergt. Het is in deze coronaperiode niet altijd even evident om grondig te overleggen met de sectoren over bijvoorbeeld uitzonderingen en voorwaarden. Het overleg met belanghebbenden liep bijgevolg vertraging op. De invoering moet grondig en correct gebeuren en werkbaar zijn voor iedereen. Verder overleg is aangewezen: met de fietsersbond, Unizo, Voka, Comeos,… allen moeten in dit verhaal – rekening houdend met de coronamaatregelen – de violen gelijk kunnen stemmen.

De regelgeving wordt ondertussen ook verfijnd, zodat het reglement van de tonnagebeperking de verkeersveiligheid voor de zachte weggebruikers bevordert.

Afdwingbaarheid en duidelijkheid voorop

Afdwingbaarheid en duidelijkheid zijn sleutelwoorden in dit beperkingsverhaal. Uitstel zal niet tot afstel leiden, daar zullen de meerderheidspartners in dit stadsbestuur absoluut op toezien. Bovendien staat het in het agendapunt van vanavond als volgt omschreven: dat het college van burgemeester en schepenen verder overleg met de sector zal organiseren, het reglement inhoudelijk zal verfijnen met bepaling van een nieuwe datum voor de invoering ervan, en dit voor eind 2020 ter goedkeuring voor zal leggen aan de gemeenteraad.

We stemmen vanavond inderdaad voor de intrekking van een eerdere beslissing rond de tonnagebeperking, maar we stemmen tegelijk voor de optimalisering van het reglement in functie van duidelijkheid en afdwingbaarheid.

Tonnagebeperking in deelgemeenten en meer schoolstraten

In de zijlijn van dit punt wil ik de schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht ook oproepen werk te maken van tonnagebeperkingen in de deelgemeenten, waaronder mijn thuisbasis Erembodegem die kreunt onder het zware vrachtvervoer.

Daarmee samenhangend zouden er nog meer schoolstraten kunnen ingericht worden. Wanneer wij plaatsen creëren die minder gevaarlijk zijn door minder vrachtvervoer en verkeer in het algemeen, zullen ouders er ook geruster in zijn hun kind te voet of per fiets naar school te laten gaan. De veiligheid van onze kinderen staat voorop!

 

Masterplan Erembodegem

Tussenkomst gemeenteraad: meergezinswoningen

Punt 21 Agenda gemeenteraad 26 februari 2019:

Opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het beperken van meergezinswoningen in het buitengebied van Aalst en het actualiseren van de bestaande gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Meergezinswoningen’ van Aalst, inclusief beoordeling milieueffecten voor het RUP en de actualisatie van de stedenbouwkundige verordening.

Lees hieronder mijn tussenkomst tijdens de gemeenteraad:

Ik wil vanavond tussenkomen als inwoner van mijn dorp Erembodegem, en niet als politieker. Maar als politieker krijg ik wel een forum, als vertegenwoordiger van alle Aalsternaars, waaronder mijn mededorpsgenoten uit Erembodegem. En van dat mandaat wil ik vanavond gebruik maken.  

Vooreerst wil ik de betrokken diensten bedanken voor het uitgebreide en immense werk dat geleverd werd, en dat vorm kreeg in de nota ‘gedifferentieerd woonbeleid buitengebied’.

We lezen er dat nieuwe ontwikkelingen, met name nieuwe meergezinswoningen, in eerste instantie binnen het stedelijk gebied worden gerealiseerd, en minder in het buitengebied. De afbakening van stedelijk gebied en buitengebied baseert zich op het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening regionaalstedelijk gebied’.

Daarbij merken we op dat het overgrote deel (behalve Terjoden) van Erembodegem als stedelijk gebied aanzien wordt. Met andere woorden: Erembodegem staat op de kaart om verder te worden bebouwd met meergezinswoningen.

Mijn en de bekommernissen van vele Erembodegemnaars: wordt er specifiek rekening gehouden met mobiliteit, leefbaarheid, parkeerdruk en de historische en karaktervolle gebouwen van Erembodegem?

En hoe staat dit alles in verhouding met het Masterplan Erembodegem?
Want met dit Masterplan wil de stad Aalst werk maken van een globale toekomstvisie voor Erembodegem. 

Die moet leiden tot een herwaardering van het stadsdeel en tot een kwalitatieve woonomgeving. Met die visie wil de stad een impuls geven aan de leefbaarheid van Erembodegem en zo haar identiteit versterken. De visie moet een kader vormen voor toekomstige ruimtelijke initiatieven. 

Erembodegem staat voor een aantal stevige uitdagingen, zoals de schaalgrootte en de groei, de verkeerscirculatie, de parkeerdruk,… Maar ze heeft ook een aantal duidelijke sterktes, zoals de dorpssfeer, een sterk middenveld, veel evenementen, groen,… 

Ik ben zeker voorstander van de bescherming van de buitengebieden en de versterking van de leefkwaliteit in de steden.  Hierbij wil ik wijzen op de noodzaak tot een strikte beleidslijn in het stedelijk gebied, zodat de druk door meergezinswoningen in dit deel van de stad planmatig en beheerst kan verlopen.

Maar ik hoop dat de sterktes van Erembodegem als dorp niet de kop worden ingedrukt en dat de Erembodegemnaars de nodige, actiegerichte aandacht krijgen die zij verdienen met oog op de algehele leefbaarheid. 

Ik doe in dit kader dan ook een oproep tot reactivatie van de werkzaamheden rond het Masterplan Erembodegem, zodat ook daar maatregelen rond de leefbaarheid in Erembodegem uit kunnen voortvloeien.

Ik reken dan ook op de schepen van Ruimtelijke Ordening, dat zij de bekommernissen van ons, Erembodegemnaars, ter harte neemt.

Bedankt.

 

Masterplan Erembodegem

Strijdpunten CD&V Erembodegem

Naar aanleiding van de infomarkten over het Masterplan van Erembodegem, hebben wij met CD&V Erembodegem strijd- en aandachtspunten op papier gezet. We dropten deze in de ideeënbus en lijsten ze graag hieronder even op:

 • Een rusthuis zoals de Hopperank laten dienen als centrum voor buurtwerking: waar jong & oud elkaar ontmoeten, er tal van activiteiten georganiseerd kunnen worden, banden met buren aangehaald kunnen worden,… . Met andere woorden een gezellig en toegankelijk ‘buurtsalon‘. Een manier om het sociale weefsel, zoals dat vroeger in dorpen bestond, gedeeltelijk te herstellen. 
 • We zetten in op een uitgebreid fietsroutenetwerk met snelle fietsassen aangevuld met een fijnmazig netwerk o.a. van trage wegen. We kiezen voor snelle fietsverbindingen met naburige dorpskernen en steden. Daarbij is verlichting langs het jaagpad aan de Dender een must.
 • Wij willen een nieuwe polyvalente zaal in het centrum van Erembodegem, zoals de Sint-Jozefkerk op Terjoden. Dit kan op een nieuwe locatie, of door de renovatie van de bestaande parochiezaal.
 • Halt aan de verstedelijking van ons dorp. Het centrum van Erembodegem moet het centrum blijven. We zijn geen voorstander van verdere verstedelijking door onder andere nieuwbouw. Daarnaast zijn we ook tegen de uitbouw van het centrum rond het station (zoals voorgesteld in het huidige “Masterplan Erembodegem”), want dit werkt verstedelijking in de hand en zorgt voor een nog groter verkeersprobleem binnen onze gemeente. Erembodegem mag geen verstedelijkte voorstad van Aalst worden en moet vooral zijn landelijk karakter behouden. Meer appartementen en de functie van het station opwaarderen met een parkeergebouw dat voorziet in meer dan een verdubbeling van de parkeercapaciteit, werkt de verstedelijking in de hand en verhoogt de verkeerschaos. Dit mag in geen geval de bedoeling zijn. 
 • Groene ontmoetingsplaatsen: wij zien onder andere een groene ruimte rond het station, het (gedeeltelijk) openstellen van de pastorijtuin, een pop-up openluchtcinema, de herbestemming van de voormalige Gates-site, een leuke petanquebaan op het Kamiel Walgraefplein, een lokale boerenmarkt op de “Plesj”,… . Het huidige centrum dient ook als dorpscentrum in ere hersteld te worden.
 • Fietsvriendelijkheid: wij ijveren voor een vermindering van zwaar vrachtverkeer door het centrum en het aanmoedigen van fietsgebruik, onder andere in samenwerking met de beide dorpsscholen. Er moet ook werk gemaakt worden van een vervoersplan voor scholen, het inschakelen van een fietsbus,… . We streven ook naar veilige en  vlotte fietspaden, met gratis fietspompen langs het parcours. Fietsen biedt tal van voordelen. Het is gezond. Een kwartier fietsen per dag vermindert de overlijdenskans van 20- tot 60-jarigen met 10%. En het is milieuvriendelijk. Fietsen stimuleert de lokale economie en creëert een meer solidaire samenleving. Het is een voor iedereen betaalbaar vervoermiddel en zorgt voor ontmoetingen tussen mensen. De fiets is dikwijls ook het snelste vervoermiddel. Niet langer de aanwezigheid van de auto maar wel die van de fiets moet de norm zijn.
 • Aanpak sluikstorten: we willen de – door de stad reeds aangekochte – verplaatsbare camera’s ook inzetbaar maken in Erembodegem. Daarbij zien wij een positief verhaal in de ontwikkeling van een smartphone-app om sluikstort te signaleren en aan te pakken en een sporadische organisatie van een pop-up containerpark in verschillende probleemgebieden.
 • Wij willen streven naar een aantrekkelijke uitbouw van het watertoerisme op de Dender, vertrekkend vanuit Schotte, maar wel rekening houdend met de sluizen. De Dender is geen saaie rivier meer, dat bewees de Dwarsligger al. Maar de zoektocht naar de mogelijkheden op de Dender moet dus verder gaan. Verder dan de kano of kayak die je momenteel wel kan huren aan het sportcomplex Schotte. Als we inzetten op watertoerisme kunnen horeca en handel in Erembodegem ook een graantje meepikken. 
 • Mogelijkheid tot natuurlijke begraafplaatsen (begraven in biologisch afbreekbare urnes), bijvoorbeeld in het Erembaldbos, een strooiweide en/of urnenmuur rond de kerk van Ten Bos. Sinds begin dit jaar is er een natuurbegraafplaats achter het stedelijk kerkhof in Aalst, maar wij zien dit graag uitbreiden, onder meer naar Erembodegem. 
 • Uitbouw van speelstraten, zodat de jeugd meer buiten kan spelen en ravotten. In Aalst geldt er momenteel een reglement waarbij het mogelijk is om tijdens de paasvakantie en in de zomermaanden je straat te laten omvormen tot speelstraat. Daarvoor moet aan enkele voorwaarden voldaan worden. Waarom niet de mogelijkheid bieden een speelstraatstatuut aan te vragen op woensdagnamiddag of in het weekend? Kinderen stimuleren buiten te komen; daar moeten we actief op inzetten.  Lees hier meer.
 • Buurt- of WinkelInformatieNetwerken in verschillende buurten in Erembodegem. Voor mensen en ondernemingen is veiligheid een topprioriteit. Voor een betrokken gemeente is veiligheid dan ook een kerntaak. Een veilige samenleving zorgt er immers voor dat mensen zich kunnen ontplooien, zowel op maatschappelijk, economisch als sociaal vlak. Men kan vlotter leven, ontspannen, werken en ondernemen in een veilige gemeente. De lokale overheid moet dan ook voldoende investeren in veiligheid, onder meer door de politie, zowel op materieel als personeelsvlak voldoende uit te rusten. Buurt- of WinkelInformatieNetwerken (BIN resp. WIN) voor de gemeente en de politie een hulp zijn bij het voorkomen en opsporen van of reageren op misdrijven. Zonder de deur open te willen zetten voor verklikken, dragen we op die manier bij aan een veiligere samenleving want tien ogen zien nu eenmaal meer dan twee. Wat de BIN’s en WIN’s betreft, moeten gemeente en politie pogen de reeds bestaande informatiekanalen te versterken en te moderniseren. Zo kunnen moderne communicatiemiddelen, zoals WhatsApp, de werking van BIN’s optimaliseren, waardoor deze een sterkere faciliterende of ondersteunende rol voor de politie krijgen.