fietsbus

Blended carnavalseditie 2021?

Carnaval vier je traditioneel vóór de vastenperiode. Dat zijn tradities waar je niet aan mag raken. Dus carnaval kan je mijns inziens ook niet op een ander moment van het jaar vieren. Maar we kunnen wel nadenken over alternatieven. Alternatieven die ons Aalsters carnaval positief in de kijker plaatsen, op een coronaveilige manier.

Ik ben het voorstel van Willy Van Mossevelde, over de carnavalssculpturen in de stad, genegen. Je laat de creativiteit zegevieren en Aalst kan zich blijven manifesteren als carnavalsstad. Dit kan een stapje verder gaan, en we kunnen er een blended editie van maken. Zoals je blended onderwijs hebt, de combinatie van fysiek leren in een klaslokaal, en online onderwijs. Zo zouden we de 93ste carnavalseditie ook kunnen organiseren: de combinatie tussen een fysieke en digitale beleving, of blended.

In overleg met alle betrokken partners moeten we verder nadenken over de uitwerking ervan.

Ik werp enkele bijkomende ideeën op:

  • Er zou een parcours kunnen uitgestippeld worden, waarvoor je je kan aanmelden (met je bubbel). Tegelijk zorgt dit er voor dat je het aantal bezoekers kan monitoren en de controle kan bewaren.
  • Er zou kunnen nagedacht worden over de inschakeling van de verschillende kerken in het centrumgebied van Aalst. Dat we deze gebouwen tijdelijk gebruiken als expo-ruimtes voor het sculpturenfestival. Op die manier kan er een verbindend traject uitgestippeld worden. Bovendien worden sculpturen en bezoekers beschermd tegen mogelijk slecht weer.
  • Bezoekers zouden via de dienst toerisme een audiogids kunnen verkrijgen voor de parcours-wandeling, wat het geheel een educatieve inslag geeft.
  • Er zou extra kunnen ingezet worden op het ontwikkelen van commerciële deals: met het openbaar vervoer, met de lokale hotels, met de lokale horeca,… .
  • Digitale belevingszijde: ontwikkeling van een carnavalsapp – voor reservaties op het parcours, om het parcours te volgen, voor extra uitleg bij de sculpturen of andere carnavalsitems, om de sculpturen ‘tot leven’ te laten komen (augmented reality), voor praktische info, enzovoort. Hiermee samenhangend stel ik voor een digitaal belevingsplatform (sterk uitgewerkte website) over carnaval te ontwikkelen.
  • Langs de route kan er gewerkt worden met bijvoorbeeld led schermen waarop (historische) carnavalsbeelden en muziek gespeeld worden.

Tot slot: het geheel moet haalbaar zijn, en veilig en coronaproof kunnen verlopen. Ook in de voorbereiding. Zulke sculpturen staan er niet van vandaag op morgen. En onder de huidige corona-omstandigheden is het vandaag moeilijk haalbaar om met mensen uit verschillende bubbels aan zulke creaties te werken. Zoiets vereist een goede organisatie.

Het is aan de veiligheidscel, in samenspraak met betrokken partners, om te oordelen over wat kan en niet kan voor de carnavalseditie in 2021.

fietsbus

Vaarwel aan het vlees, alias carnaval

Ik vind dat nog niet zo’n gek idee, om in de zomer een evenement te organiseren, waar mensen zich op een creatieve en ontspannende manier kunnen amuseren. Neen, geen carnaval, want carnaval vier je traditiegetrouw voorafgaand aan de vastenperiode. En tradities zijn er om in ere te houden. Het feit dat carnaval in februari afgelast werd, vind ik maar logisch. Er werd duidelijkheid gegeven, aan alle betrokken partners en carnavalisten.  Al was het beter geweest om naast overleg met brandweer, artsen, politie, logistieke- en communicatiediensten, ook een aftoetsing te hebben gedaan in de carnavalswereld. Elk redelijk persoon zou zeker tot het besluit gekomen zijn dat het niet snugger is carnaval te laten plaatsvinden in februari. Dat is dus een duidelijke beslissing.

Maar we mogen niet alles afschaffen, mensen moeten perspectief hebben. Er zijn voorbeelden genoeg om op een coronaveilige wijze evenementen te organiseren. Dat de burgemeester de vraag opwerpt naar een mogelijk zomers (niet in juni wat mij betreft) alternatief, is beslist iets om over na te denken, om overleg over te plegen met al wie betrokken is of kan zijn. Want vergeet niet dat carnaval naast een sociaal, ook een belangrijk economisch luik heeft. Het is nu aan het beleid om inventief en coronaproof uit de hoek te komen richting de zomer. Maar nogmaals, geen zomerse carnaval; want carnaval hoort thuis bij de vastenperiode. 

fietsbus

Principebeslissing rond procedure om grondwater na bemaling bij bouwwerven ter beschikking te stellen van de land- en tuinbouwsector en particulieren

Deze principebeslissing werd op initiatief van Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijke), Vera Van der Borght (Open VLD) en Caroline De Meerleer (N-VA) voorgelegd aan de gemeenteraad van 23 juni 2020, en goedgekeurd.

Vera Van der Borght (Open VLD) – Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijk) – Caroline De Meerleer (N-VA)

Je leest hieronder het integrale voorstel: 

TOELICHTING

2020 is het vierde droge jaar op rij. Nu al zijn de grondwaterpeilen opnieuw veel lager dan een jaar geleden. Op 85 procent van de locaties is de grondwaterstand historisch laag tot zeer laag. De inwoners in Overijse hebben al mogen ervaren wat het is om geen kraantjeswater te hebben. Los van het vullen van zwembaden, sproeien van gazons of wassen van auto’s kunnen we plots niet meer douchen, koken of poetsen. Onze landbouwers ervaren jaarlijks grote schade aan hun teelt omwille van de intense hitte en droogte. Begin deze maand erkende de Vlaamse Regering de zomer van 2019 nog als landbouwramp.

In 19 Oost-Vlaamse stroomgebieden mag je geen water meer uit de beek halen.

Omdat het al een hele tijd droog blijft, staat het water in sommige beken zo laag dat het niet meer mag worden opgepompt. Het verbod geldt sinds donderdag 21 mei voor 19 stroomgebieden in Oost-Vlaanderen, vooral in het zuiden van onze provincie.  Het gaat om ecologisch kwetsbare waterlopen. Er zijn wel wat uitzonderingen op het captatieverbod.

De nasleep van de droogtes van de afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter, waardoor bij gebrek aan neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel daalden.

Op basis van terreinwaarnemingen wordt vastgesteld dat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen achteruitgaat en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.
Om de schade te beperken werd een kader uitgewerkt voor het instellen van captatieverboden in ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen.

 Waar het verboden is water op te pompen, gelden wel enkele uitzonderingen:

  • Landbouwers mogen er water oppompen dat als drinkwater moet dienen voor hun eigen vee dat buiten staat.
  • Landbouwers mogen het water ook gebruiken om er beschermingsmiddelen mee te maken voor hun gewassen. Maar dus niet om hun gewassen alleen water te geven.
  • Instanties mogen het water oppompen om drinkwater van te maken.
  • Wat zeker niet kan is het water gebruiken voor zwemvijvers of andere niet-essentiële zaken.

Tegelijkertijd zien we dat in vele projectontwikkelingen of bouwprojecten dagelijks miljoenen liters water weggepompt worden in de riolering. In tijden van langere periodes van droogte, zoals nu, is het nuttig gebruik van grondwater te verkiezen boven het lozen ervan in de riolering. Voor een aantal toepassingen in de landbouwsector maar ook voor particulier gebruik is het hergebruik van bemalingswater welgekomen. De vele regenwaterputten die in de Brouwerijstraat en omgeving op initiatief van de buurtbewoners reeds werden gevuld, zijn een schoolvoorbeeld.

In verschillende steden en gemeenten werkt men daarom samen met bouwheren om dit kostbare water niet langer in de riolen te laten lopen. Ook wij kunnen als stadsbestuur hier ons steentje bijdragen.

Wij stellen voor dat het stadsbestuur gesprekken aangaat met bouwheren van grote bouwwerven, waar aan bronbemaling wordt gedaan. Het oppompen van water gebeurt bij die werven om het grondwaterspiegel naar beneden te krijgen. Hiervoor moeten de bouwheren ook een vergunningsaanvraag indienen.

Wij stellen voor om op te lijsten voor welke bouwwerven momenteel zo’n vergunning loopt. En voor al deze werven en voor de toekomstige aanvragen, het gesprek aan te gaan met de bouwheer, en te bekijken en bespreken of het water ter beschikking gesteld kan worden aan land- en tuinbouwers en loonwerkers, i.p.v. het gewoon de riolering te laten inlopen.

Ook zou het wenselijk zijn om een clausule in omgevingsvergunningen in te schrijven om het bemalingswater ter beschikking te stellen van de landbouwsector en de particulieren.   Zelfs als er plots meer regen zou vallen is het nog aan te raden om het water ter beschikking te houden van de landbouwsector zodat ze hun reserves kunnen aanvullen.

Naast dit alles is het ook noodzakelijk dat de stad zijn hemelwaterplan heeft.  In dit plan moeten de noden en de randvoorwaarden bepaald worden zodat we de waterhuishouding onder controle kunnen krijgen, rekening houdend met de steeds toenemende verharding en gewijzigde neerslag.  Het hemelwaterplan moet zich hierbij richten op zowel het opvangen, bufferen, infiltreren, afvoeren, opsparen als hergebruiken van hemelwater.  Dit kan zowel bij zware regenval als langdurige droogte oplossingen bieden.

De Gemeenteraad

BESLUIT

Artikel 1: Principieel akkoord te gaan met het voorstel om gesprekken aan te gaan met de vergunninghouders van bronwaterbemaling met het oog op het ter beschikking stellen van het opgepompte water aan de land- en tuinbouwsector en loonwerkers, en bij uitbreiding aan de inwoners, of het water opnieuw te laten infiltreren in de bodem.

Artikel 2: Principieel akkoord te gaan om een clausule in de omgevingsvergunning in te schrijven om het bemalingswater een tweede leven te geven via de landbouwsector en het particulier gebruik, of het water te laten herinfiltreren in de bodem, indien technisch haalbaar en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 3: Principieel akkoord te gaan om werk te maken van een hemelwaterplan.

Artikel 4: De stadsdiensten te vragen om van deze punten onverwijld werk te maken.

Artikel 5: Voor bestekken waarvan de stad opdrachtgever is worden strikte maatregelen betreffende het gebruik van bronbemalingen opgenomen indien financieel en technisch haalbaar.

Artikel 6: Bij de (her)aanleg van publiek domein optimaal in te zetten op de infiltratie van hemelwater indien financieel en technisch haalbaar.

fietsbus

Verfijning en optimalisering van de regelgeving over de tonnagebeperking

De coronacrisis slaat overal toe, en heeft gevolgen voor heel wat geplande ingrepen in onze stad. De voorbereidingen voor de invoering van het reglement over de tonnagebeperking voor vrachtwagens van 3,5 ton (gestemd op de gemeenteraad van februari) en bijhorende venstertijden bij de start en het einde van de schooldag werden onderbroken door praktische bezwaren. De lokale economie werd met verschillende coronagerelateerde problemen geconfronteerd die al hun aandacht vergt. Het is in deze coronaperiode niet altijd even evident om grondig te overleggen met de sectoren over bijvoorbeeld uitzonderingen en voorwaarden. Het overleg met belanghebbenden liep bijgevolg vertraging op. De invoering moet grondig en correct gebeuren en werkbaar zijn voor iedereen. Verder overleg is aangewezen: met de fietsersbond, Unizo, Voka, Comeos,… allen moeten in dit verhaal – rekening houdend met de coronamaatregelen – de violen gelijk kunnen stemmen.

De regelgeving wordt ondertussen ook verfijnd, zodat het reglement van de tonnagebeperking de verkeersveiligheid voor de zachte weggebruikers bevordert.

Afdwingbaarheid en duidelijkheid voorop

Afdwingbaarheid en duidelijkheid zijn sleutelwoorden in dit beperkingsverhaal. Uitstel zal niet tot afstel leiden, daar zullen de meerderheidspartners in dit stadsbestuur absoluut op toezien. Bovendien staat het in het agendapunt van vanavond als volgt omschreven: dat het college van burgemeester en schepenen verder overleg met de sector zal organiseren, het reglement inhoudelijk zal verfijnen met bepaling van een nieuwe datum voor de invoering ervan, en dit voor eind 2020 ter goedkeuring voor zal leggen aan de gemeenteraad.

We stemmen vanavond inderdaad voor de intrekking van een eerdere beslissing rond de tonnagebeperking, maar we stemmen tegelijk voor de optimalisering van het reglement in functie van duidelijkheid en afdwingbaarheid.

Tonnagebeperking in deelgemeenten en meer schoolstraten

In de zijlijn van dit punt wil ik de schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht ook oproepen werk te maken van tonnagebeperkingen in de deelgemeenten, waaronder mijn thuisbasis Erembodegem die kreunt onder het zware vrachtvervoer.

Daarmee samenhangend zouden er nog meer schoolstraten kunnen ingericht worden. Wanneer wij plaatsen creëren die minder gevaarlijk zijn door minder vrachtvervoer en verkeer in het algemeen, zullen ouders er ook geruster in zijn hun kind te voet of per fiets naar school te laten gaan. De veiligheid van onze kinderen staat voorop!

 

fietsbus

Tussenkomst gemeenteraad: meergezinswoningen

Punt 21 Agenda gemeenteraad 26 februari 2019:

Opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het beperken van meergezinswoningen in het buitengebied van Aalst en het actualiseren van de bestaande gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Meergezinswoningen’ van Aalst, inclusief beoordeling milieueffecten voor het RUP en de actualisatie van de stedenbouwkundige verordening.

Lees hieronder mijn tussenkomst tijdens de gemeenteraad:

Ik wil vanavond tussenkomen als inwoner van mijn dorp Erembodegem, en niet als politieker. Maar als politieker krijg ik wel een forum, als vertegenwoordiger van alle Aalsternaars, waaronder mijn mededorpsgenoten uit Erembodegem. En van dat mandaat wil ik vanavond gebruik maken.  

Vooreerst wil ik de betrokken diensten bedanken voor het uitgebreide en immense werk dat geleverd werd, en dat vorm kreeg in de nota ‘gedifferentieerd woonbeleid buitengebied’.

We lezen er dat nieuwe ontwikkelingen, met name nieuwe meergezinswoningen, in eerste instantie binnen het stedelijk gebied worden gerealiseerd, en minder in het buitengebied. De afbakening van stedelijk gebied en buitengebied baseert zich op het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening regionaalstedelijk gebied’.

Daarbij merken we op dat het overgrote deel (behalve Terjoden) van Erembodegem als stedelijk gebied aanzien wordt. Met andere woorden: Erembodegem staat op de kaart om verder te worden bebouwd met meergezinswoningen.

Mijn en de bekommernissen van vele Erembodegemnaars: wordt er specifiek rekening gehouden met mobiliteit, leefbaarheid, parkeerdruk en de historische en karaktervolle gebouwen van Erembodegem?

En hoe staat dit alles in verhouding met het Masterplan Erembodegem?
Want met dit Masterplan wil de stad Aalst werk maken van een globale toekomstvisie voor Erembodegem. 

Die moet leiden tot een herwaardering van het stadsdeel en tot een kwalitatieve woonomgeving. Met die visie wil de stad een impuls geven aan de leefbaarheid van Erembodegem en zo haar identiteit versterken. De visie moet een kader vormen voor toekomstige ruimtelijke initiatieven. 

Erembodegem staat voor een aantal stevige uitdagingen, zoals de schaalgrootte en de groei, de verkeerscirculatie, de parkeerdruk,… Maar ze heeft ook een aantal duidelijke sterktes, zoals de dorpssfeer, een sterk middenveld, veel evenementen, groen,… 

Ik ben zeker voorstander van de bescherming van de buitengebieden en de versterking van de leefkwaliteit in de steden.  Hierbij wil ik wijzen op de noodzaak tot een strikte beleidslijn in het stedelijk gebied, zodat de druk door meergezinswoningen in dit deel van de stad planmatig en beheerst kan verlopen.

Maar ik hoop dat de sterktes van Erembodegem als dorp niet de kop worden ingedrukt en dat de Erembodegemnaars de nodige, actiegerichte aandacht krijgen die zij verdienen met oog op de algehele leefbaarheid. 

Ik doe in dit kader dan ook een oproep tot reactivatie van de werkzaamheden rond het Masterplan Erembodegem, zodat ook daar maatregelen rond de leefbaarheid in Erembodegem uit kunnen voortvloeien.

Ik reken dan ook op de schepen van Ruimtelijke Ordening, dat zij de bekommernissen van ons, Erembodegemnaars, ter harte neemt.

Bedankt.