pastorietuin2

LFPC HOORT NIET THUIS OP GATES-SITE

Communicatie 8 april 2022

LFPC HOORT NIET THUIS OP GATES-SITE

Erembodegem heeft in de loop der jaren al heel wat te slikken gekregen. Als foutief ingekleurd verstedelijkt gebied wordt Erembodegem te vaak behandeld als een deelgemeente waarin alles maar zijn plaats moet vinden: reusachtige meergezinswoningen, zware mobiliteitsproblematieken (met o.a. de drukke verkeersas Hogeweg-Keppestraat), grote (tijdelijke) projecten zoals het vaccinatie- en opvangcentrum die er neergeplant worden, en nu mogelijks ook een LFPC of languit Forensisch Psychiatrisch Centrum voor langverblijf op de voormalige Gates-site.
 
“Laat mij duidelijk zijn, LFPC’s zijn broodnodig. Mensen met een psychische kwetsbaarheid of verstandelijke beperking die een misdrijf pleegden, moeten gepaste zorg krijgen in een instelling buiten de gevangenis. Maar dan wel op een weloverwogen en grondig bestudeerde locatie. De Gates is daar niet voor geschikt. Wat met de leefbaarheid in de dichte woonwijken, en zelfs het dorp – met tal van scholen – van Erembodegem? Wat met veiligheid, mobiliteit en bereikbaarheid, lichtpolutie,… Zo’n mastodont van een project heeft niet alleen repercussies op de nabije omgeving van het centrum, maar op heel Erembodegem. En dat wil ik niet, dat kan ik niet ondersteunen,” vertelt Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijk gemeenteraadslid).
 
“Bovendien is het aantal bezwaarschriften dat momenteel nog binnenloopt niet min. Er zijn er al meer dan 300 getekend, er komen er elke dag nog bij, en die mogen niet genegeerd worden. Het maakt duidelijk dat deze plannen Erembodegem pijn doen. Alweer,” vervolgt Silke.
 
“Ik begin mij hoe langer hoe meer af te vragen of het in de eerste plaats wel een goed idee was van de stad Aalst om zich kandidaat te stellen voor de inplanting van een nieuw LFPC, naast die van Gent en Antwerpen. Trouwens, waarom moeten deze LFPC’s zo dicht bij elkaar gesitueerd worden, waarom geen nieuwe centra in West-Vlaanderen of Limburg? Voor mij is het duidelijk, ofwel moet de stad de stekker uit dit dossier trekken, ofwel moet de langere lijst van 65 locaties opnieuw boven gehaald worden om verder te onderzoeken welke site dan wel kan fungeren voor een LFPC. Want niet alleen Erembodegem haalt heel wat argumenten boven om ‘neen’ te zeggen tegen een LFPC. Ook de anderen kleinere actiecomités in de andere geselecteerde gebieden werpen terechte argumenten op. Met voortschrijdend inzicht kunnen we ver komen. Ik vraag dan ook politieke moed aan het College van Burgemeester en Schepenen om het project in vraag te durven stellen, en na te denken over een nieuwe wending in het dossier,” besluit Van Vaerenbergh (onafhankelijk gemeenteraadslid).
***
Silke Van Vaerenbergh, onafhankelijk gemeenteraadslid, geboren en getogen Erembodegemnaar sinds 1987.
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon, staan, weg en boom
 

Communicatie 26 april 2022

Tijdens de gemeenteraad kwam het dossier rond het LFPC op de Gates-site opnieuw aan bod.
 
Mijn tussenkomst:
 
Wat lezen we in onze stadscommunicatie over het Masterplan Erembodegem?
“Erembodegem had nood aan een globale visie om de leefbaarheid te verbeteren en de identiteit te versterken. De visie moest een kader vormen voor toekomstige ruimtelijke initiatieven. In het masterplan wordt op een heldere manier uitgelegd wat de kwaliteiten, potenties en ambities van Erembodegem zijn en worden een aantal concrete projecten uitgewerkt.”
 
En verder: “Masterplan Erembodegem: voor de kleine genoegens in een metropolitaan (ofwel verstedelijkt) dorp”.
Ik ben verontwaardigd, ontgoocheld. Dat ons stadsbestuur de inplanting van een mastodont project als het LFPC in harmonie ziet met de visie van het Masterplan Erembodegem. We tasten met de bouw van een LFPC groengebied aan, verhogen de lichtpolutie, verlagen de leefbaarheid in ons dorp, leggen nog meer druk op de mobiliteit en bereikbaarheid. Dit project zal Erembodegem en haar inwoners, niet enkel in de buurt, maar over het volledige dorp, pijn doen. Ik meen nog steeds wat ik enkele weken geleden zei: de stekker uit dit dossier trekken, en via voortschrijdend inzicht toegeven dat zo’n groot project naar Aalst toe trekken toch niet het allerbeste idee was.
Erembodegem werd in de jaren ’70 verkeerdelijk ingekleurd als verstedelijkt gebied, met alle gevolgen vandien. Appartementen schieten als paddenstoelen uit de grond door de beslissing over meergezinswoningen, grote (soms tijdelijke) projecten zoals het vaccinatiecentrum worden ingepland in ons dorp en nu zal Erembodegem ook de thuishaven worden van een Forensisch Psychiatrisch Centrum voor langverblijf. En dan moet er met het Masterplan werk gemaakt worden van een hogere leefbaarheid? Dit is een schizofrene situatie. Een situatie waar ik mij nooit bij zal neerleggen.
 
Ik wil van dit momentum dan ook meteen gebruik maken om de schepen van Ruimtelijke Ordening, collega Blommaert, op te roepen dringend werk te maken van een nieuw RUP (of ruimtelijk uitvoeringsplan) ‘Leefbaar Erembodegem’. Om een halt toe te roepen aan de verdere verstedelijking, om onze groene parels te beschermen waar het nog kan, om de leefbaarheid in de grootste deelgemeente van Aalst op te krikken.
pastorietuin2

PFOS-problematiek in de Denderstreek: is er reden tot bezorgdheid?

Tijdens de graafwerken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen kwam aan het licht dat er te hoge PFOS-concentraties in de grond zitten. PFOS is een chemische stof die amper afbreekbaar is en tot de grote groep van PFAS-stoffen behoort. Maar het is ook giftig en kan op termijn leiden tot bijvoorbeeld kanker. Uit studies blijkt dat ook op andere plaatsen in Vlaanderen verhoogde PFOS-concentraties vastgesteld zijn, waaronder in onze Denderstreek. “In bijna driekwart van de meetpunten bedroeg de waarde meer dan honderd keer de grensnorm”, meldde de krant De Tijd. De hoogste PFOS-concentratie werd in de Dender gevonden, ver weg van 3M. Dat wijst dus op andere bronnen van vervuiling die nog niet in kaart gebracht zijn. Experts wijzen daarvoor naar oefenplaatsen van brandweerkazernes, stortplaatsen enzovoort.

Op de gemeenteraad van 30 juni kwam de PFOS-problematiek ter sprake. Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijk) vroeg aan de burgemeester hoe de stad met dit nieuws omgaat. “Is er vandaag een reden tot bezorgdheid? Ik ga ervan uit dat vooral de Vlaamse Milieumaatschappij hier het onderzoek doet, maar welke rol spelen wij als stad hierin? Welke aanpak en instructies zullen er gehanteerd worden op stadsniveau? En wat zal er gebeuren, als er toch problemen blijken te zijn?”

Burgemeester D’Haese (N-VA) antwoordde dat de stad Aalst voor haar grondgebied de lijst met potentiële risicolocaties, aangeleverd door Vlaanderen, verder zal verfijnen. Er zijn locaties die risicovoller zijn dan andere, en voor die meest risicovolle locaties – gelinkt aan de brandweer – werd al contact opgenomen met de Hulpverleningszone Zuid Oost, met de vraag om informatie aan te leveren.

Indien uit de navraag bij de brandweer zou blijken dat er op Aalsters grondgebied fluorhoudend blusschuim werd gebruikt, of dat er gebieden zouden zijn waarop een zware industriële brand woedde en waar gebruik gemaakt werd van PFAS houdende blusschuimen, dan adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid om lokaal ‘no regret’ maatregelen te treffen, om de risico’s voor de volksgezondheid te beperken.

Vlaanderen zal op basis van de aangevulde inventaris en de risico-inschatting de bodemonderzoeken en analyses verder organiseren. De nodige maatregelen zullen genomen worden, indien ze nodig zouden blijken op basis van de onderzoekresultaten en analyses, volgens de instructies van de Vlaamse regering.

De komende maanden zal er klaarheid komen in het PFOS-verhaal, en de problematiek wordt na het politieke zomerreces besproken op de commissie.

pastorietuin2

Fietsbus opnieuw op tafel

Tijdens de gemeenteraad van 31 maart pikte ik in op het interessante punt van Groen rond fietspoolen. Ik zie een grote meerwaarde in dit concept: op een begeleide manier, georganiseerd, naar school fietsen. Hiermee samenhangend wil ik graag mijn voorstel vanuit de vorige legislatuur opnieuw op tafel leggen, die van de fietsbus en bijhorende verkeerseducatie. Voor wie het zich niet meer herinnert: een fietsbus is een alternatief voor collectief busvervoer, voor schooluitstapjes in de buurt, als nieuwe vorm van fietspool voor kinderen die niet volledig zelfstandig kunnen fietsen. Je kan het zien als een grote open go-cart, waarin vaste fietsplekken geïnstalleerd staan voor de kinderen en de begeleider. Ze trappen samen, ondersteund door een elektrische hulpmotor naar school. Het gebruik van een fietsbus verhoogt niet alleen de leefbaarheid in de stedelijke (school)omgeving. Het laat de kinderen op een milieubewuste, sociale, actieve en toffe manier kennis maken met alternatief (school)vervoer.

Bespreking in de commissie mobiliteit

Schepen de Gucht zal dit concept opnieuw bestuderen en daarover terugkoppelen in de commissie. Want 5 jaar geleden konden we in de conclusies van het toenmalige onderzoek lezen dat er heel wat potentieel zit in dit concept. Er zouden subsidiemogelijkheden onderzocht worden, alsook de betrekking van een technische partner. Tot op heden is daar geen zicht over, dus ik hoop dat daar nu verandering in kan komen. Een proefproject met de fietsbus opzetten zou alvast een mooie start zijn in het verhogen van de leefbaarheid in de stedelijke (school)omgevingen.

Wordt vervolgd!

pastorietuin2

Excuses van de Vlaamse Waterweg schieten te kort in het jaagpadverhaal

Gemeenteraad 30 maart 2021 – Vraag over het jaagpad in Erembodegem

In 2015 startte De Vlaamse Waterweg nv met de bouw van een nieuwe stuw en sluis aan de Dender. Daarom
werd het jaagpad in Erembodegem afgesloten voor fietsers en wandelaars. De werken zouden twee jaar in
beslag nemen. In de zomer van 2016 werd het jaagpad tijdelijk geopend om daarna weer definitief te sluiten.
Op de signalisatieborden wordt de einddatum telkens keer met een paar maanden verschoven tot we
vandaag de datum van 6 december 2021 lezen.

Via De Vlaamse Waterweg nv vernemen we dat er in 2019 bijkomend bodemonderzoek gedaan werd op de
werf n.a.v. nieuwe richtlijnen van OVAM. Op verschillende plaatsen werden proefsleuven gegraven en daaruit
bleek dat er een niet-schadelijke hoeveelheid asbest aanwezig was in de grond. Deze stof blijkt ook aanwezig
te zijn daar waar het jaagpad ligt en moet dus eerst verwijderd worden.
Aalst en Erembodegem met zijn Masterplan, willen fietsers en wandelaars meer ruimte geven voor veilige
verplaatsingen. Maar al jaren, maar liefst zes jaar, worden fietsers en wandelaars rondgestuurd via de drukke
Brusselse Steenweg. Niet bepaald de meest veilige of aangename route om te volgen en al zeker niet voor
schoolgaande kinderen.

De route langs het jaagpad zou voor heel wat woon/werkverkeer (en buiten de vakantie ook schoolverkeer)
een aangename weg kunnen zijn. Maar dat fiets- en wandelplezier wordt de mensen al zes jaar ontnomen.

Mijn vragen:
– Wat is de status van de asbestverwijdering langs het jaagpad, die in 2019 ontdekt werd?
– Wil de stad De Vlaamse Waterweg wijzen op hun gebrekkige en incoherente communicatie via hun
website en hen vragen om bijvoorbeeld een kwartaalupdate te plaatsen op hun site?
– Roept de stad De Vlaamse Waterweg ter verantwoording voor de enorme vertraging in dit project?
– Kan er bekeken worden om het jaagpad op bepaalde momenten van dit jaar wel al tijdelijk open te
stellen, wanneer dat mogelijk is in de werkplanning van de aannemer?

Antwoord van Schepen Verdoodt:

Zoals je inderdaad zegt, is het jaagpad geen eigendom van de stad maar van De Vlaamse Waterweg. Vanuit de stad werd er dan ook met de projectingenieur van DVW contact opgenomen.

De huidige bouwwerken op en langsheen de Dender moeten leiden tot een nieuw stuwsluiscomplex met een nieuwe stuw voor de waterbeheersing, een nieuwe sluis voor de scheepvaart, een vispassage, een fietsbrug en een dienstgebouw. Een deel van de werken omvat ook werken aan het jaagpad.

De Vlaamse Waterweg weet dat het jaagpad voor onze stad een belangrijke fietsverbinding is tussen Aalst en Erembodegem, in samenspraak met de stad werd daarom initieel beslist om het pad zo lang als mogelijk open te houden. Op een bepaald moment moest het echter omwille van de veiligheid volledig afgesloten worden.

Tijdens de uitvoering van de werken bleek er asbest in de ondergrond te zitten en diende een groot netwerk van ondergrondse leidingen herlegd te worden.

Deze werken lieten het vanzelfsprekend niet meer toe om het jaagpad open te houden.  De werken liepen heel wat vertraging op, maar ondertussen is het asbest verwijderd, zijn de kabels verlegd en kunnen de noodzakelijke werken om het jaagpad open te stellen verder voorbereid worden.

De ondergrondse leidingen zijn verlegd en het asbest is verwijderd. Het jaagpad kan echter nog niet geopend worden, gezien de beperkte ruimte voor het uitvoeren van de werken aan het nieuwe complex.  Het jaagpad zal dan ook gesloten blijven tot de grond- en betonwerken ter hoogte van het stuwsluiscomplex uitgevoerd zijn en de voorbereidingen om het jaagpad opnieuw te openen, afgewerkt zijn.

De Vlaamse Waterweg heeft ons bevestigd dat de opgelopen vertraging in de uitvoering zo veel mogelijk beperkt te houden.  Er werd ons gemeld dat 6  december 2021 de uiterste streefdatum voor heropening is.

We nemen zeker de suggestie op om te vragen aan De Vlaamse Waterweg om, wanneer het mogelijk is, het jaagpad open te stellen en hierover duidelijk te communiceren. Ik zal hiervoor zelf het initiatief nemen en contact opnemen met de verantwoordelijken bij De Vlaamse Waterweg.

pastorietuin2

Meer en attractievere hondenlosloopzones in Aalst

Volgens de cijfers uit 2019 bedroeg het aantal geregistreerde honden in Aalst ongeveer 20.000. Nagenoeg 1 inwoner op de 4 heeft dus een hond. De cijfers benadrukken het belang van losloopzones. Daarom wil schepen van Dierenwelzijn Caroline De Meerleer (N-VA) de bestaande hondenlosloopweides aantrekkelijker maken en extra mogelijkheden op nieuwe locaties onderzoeken. Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijk), al lange tijd pleitbezorger voor een betere aanpak van de losloopzones, vroeg in de gemeenteraad van februari om de losloopzones uit te breiden. Vooral in gebieden waar er een hoge woondichtheid is, zoals in Erembodegem.

Schepen van Dierenwelzijn Caroline De Meerleer (N-VA) en Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijk)

Omheinde attractieve groenzones

Hondenlosloopweides zijn omheinde groenzones waar honden, onder het waakzame oog van hun baasjes, in alle veiligheid kunnen rondlopen, spelen en ravotten zonder anderen te hinderen. “Ik bezocht de bestaande hondenlosloopweides en stelde vast dat ze momenteel niet 100% voldoen aan de hedendaagse verwachtingen, zoals beschreven in de brochure van Vlaams Dierenminister Ben Weyts. Deze gids geeft inspiratie om de aantrekkelijkheid van de zones te verhogen voor hond én baasje. Een losloopweide moet uiteindelijk een leuke ontmoetingsplek voor dier én mens zijn”, aldus De Meerleer.

Nieuwe locaties

“Specifiek voor Erembodegem deed ik een aantal suggesties om te onderzoeken: een loopweide in de Gerstjens, en eentje naast het kerkhof of in de buurt van Schotte langs de Kapellekensbaan”, vertelt Van Vaerenbergh. Bij het aanboren van nieuwe locaties moet er met verschillende factoren rekening gehouden worden. “De voorstellen worden onderzocht. Ook zones in natuurgebieden en bosrijke omgevingen worden bekeken. Daarom is een behoefte- en locatieonderzoek op zijn plaats”, besluit De Meerleer.