Masterplan Erembodegem

Masterplan Erembodegem: klaar voor de start!

Het masterplan voor Erembodegem is klaar. In deze studie wordt mooi weergeven wat de kwaliteiten en ambities van de deelgemeente zijn en op welke manier de leefbaarheid opnieuw kan toenemen. Het masterplan wordt morgen ter goedkeuring voorgelegd aan de Aalsterse gemeenteraad.

Er werd reeds door de gemeenteraad beslist om een masterplan voor de grootste Aalsterse deelgemeente op te maken. Erembodegem had immers nood aan een globale visie om de leefbaarheid ervan te verbeteren en de identiteit te versterken. De visie moet een kader vormen voor toekomstige ruimtelijke initiatieven.  Samen met de Vlaamse Bouwmeester werden de studiebureau’s Lola, List en Sweco geselecteerd voor de opmaak van het masterplan.

Tijdens 2 participatiemomenten in 2017 en 2018 kregen de bewoners uit Erembodegem de kans om hun meningen en opmerkingen mee te geven. Hieruit bleek dat Erembodegem nood heeft aan aangename plekken en dat door onder meer het sluipverkeer en de grote verstedelijking de leefbaarheid van de deelgemeente aanzienlijk wordt aangetast.

 

Het masterplan is nu afgewerkt. Het geeft een helder beeld over Erembodegem, een dorp met stedelijke trekjes, waar mensen genieten van de kleine genoegens van het leven.

 Concreet is het masterplan opgebouwd in drie delen:

 1. Een visie met de belangrijkste kwaliteiten als uitgangspunt
 2. De ambities voor 2040
 3. Projecten en concrete acties op korte termijn

 Vijf krachtige ambities moeten van Erembodegem een aangename en leefbare omgeving maken:

 1. Op de fiets door het dorp
 2. Wandelen en spelen in buurvelden
 3. Dorps wonen in stedelijk gebied
 4. Ontmoeten langs de Dender
 5. Werken en winkelen in eigen gemeente

Op korte termijn zullen er reeds enkele projecten uit het masterplan gerealiseerd worden. De eerste stappen worden gezet om de muur van de pastorietuin open te maken en de tuin publiek toegankelijk te maken. Daarnaast wordt er werk gemaakt van de ontwikkeling van de mobiliteitshub aan het Erembodegemse station. Door het invoeren van een knip in de Italiënweg zal het sluipverkeer doorheen Erembodegem ontraden worden.

“De lat ligt hoog, maar door het realiseren van enkele concrete projecten op korte termijn zetten we nu al een eerste belangrijke stap in het waarmaken van de ambities voor 2040. De uitwerking van het masterplan moet het unieke karakter van Erembodegem vrijwaren,” benadrukt Caroline Verdoodt (N-VA), schepen van Ruimtelijke ordening. “De pastorietuin wordt een mooie groene ontmoetingsplek met boomgaard en natuurlijke speel- en rustelementen voor onze inwoners van Erembodegem.”

We kiezen er bewust voor om de vele onbebouwde binnengebieden en buurtvelden zoveel mogelijk te vrijwaren van bebouwing en ze om te vormen tot rust- en speelplekken.  Slechts vier grote onbebouwde gebieden zullen onder strikte voorwaarden zoals een beperkte woondichtheid in de toekomst nog kunnen aangesneden worden,” besluit schepen Verdoodt.

Schepen van Stadsvernieuwing Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) vult aan: “Erembodegem is de dichtst bevolkte deelgemeente van Aalst en heeft daardoor bijzondere aandacht nodig.  Het is onze taak als beleidsmaker om de leefbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en de woonkwaliteit van Erembodegem zo veel als mogelijk te bewaken.  Dit is een moeilijke evenwichtsoefening.  Mobiliteit speelt hierin een cruciaal punt.  Aan de ene kant moeten we erover waken dat de verkeersdoorstroming voldoende gemakkelijk is, en aan de andere kant moeten er maatregelen genomen worden waardoor Erembodegem niet immobiel wordt.  Met het masterplan gaan we het mobiliteitsprobleem zoals het zich nu voordoet in Erembodegem niet oplossen.  Het geeft echter wel een aantal elementen aan waardoor we het probleem kunnen aanpakken en sensibiliserend kunnen werken naar de burger toe.  Zo zal het station van Erembodegem ingericht worden als mobiliteitshub, een punt waar multimodale overstappunten worden samengebracht.  Deze hub moet ervoor zorgen dat pendelaars die dagelijks met de trein van en/of naar het werk komen in Erembodegem voldoende aanbod krijgen om de laatste mile(s) niet met de eigen auto te moeten afleggen, maar andere vervoersmiddelen, deelfietsen, -steps,-auto’s en openbaar vervoer met flexi bussen, kunnen gebruiken die aangereikt worden in het kader van deelmobiliteit waardoor flexibel verplaatsingsgedrag gestimuleerd wordt.”

Onafhankelijk gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh: “Al van bij de opmaak van het Masterplan Erembodegem ben ik fan en voorvechter om dit plan gerealiseerd te zien. Het Masterplan moet echter gezien worden als een strategisch ontwerp, die een impuls biedt om van Erembodegem een meer leefbaar, aangenaam en gezond dorp te maken. Daarnaast vormen de lokale economie, wonen en de sociale cohesie sleutelelementen in het plan. Voornamelijk het dorpscentrum vraagt gerichte ingrepen om het verkeersarmer te maken en veiliger voor kinderen om er te fietsen richting de verschillende buurtscholen. Hier moeten we als stadsbestuur de komende jaren werk van maken. Ik pleit voor verdere samenwerking en dialoog tussen de projectontwikkelaars, het stadsbestuur en de Erembodegemnaars. Voor een positieve toekomst en heropwaardering van onze gemeente. De openstelling van de pastorietuin en de ontwikkeling van een aantrekkelijk dorpsplein zijn daar alvast mooie voorbeelden van.”

 

Masterplan Erembodegem

Speelstraten: vakantie in eigen straat!

In deze barre coronatijden kunnen speelstraten een hele verademing zijn. Kinderen moeten de ruimte hebben om zorgeloos buiten te ravotten. Vakantie in eigen straat, de speelstraat!

Speelstraten aanvragen kan je op een zeer toegankelijke en laagdrempelige manier doen via de website van Aalst of via jeugd@aalst.be.

Twee jaar geleden ijverde ik reeds voor een versoepeling van het reglement rond de speelstraten. De versoepeling hield in dat speelstraten ook doorheen het jaar kunnen aangevraagd en georganiseerd worden, naast de zomer- en paasvakantie en de buitenspeeldag. Ze dienen 6 weken voor de inrichting aangevraagd te worden. Voor de versoepeling konden speelstraten maximum 14 dagen ingericht worden, na de wijziging kunnen ook langere termijnen toegestaan worden. Extra criteria zijn dat de handelaars uit de straat akkoord gaan. En dat voor periodes buiten de schoolvakanties of voor een periode die langer duurt dan 2 weken, 75 procent van de huishoudens akkoord moet gaan.

Masterplan Erembodegem

Verfijning en optimalisering van de regelgeving over de tonnagebeperking

De coronacrisis slaat overal toe, en heeft gevolgen voor heel wat geplande ingrepen in onze stad. De voorbereidingen voor de invoering van het reglement over de tonnagebeperking voor vrachtwagens van 3,5 ton (gestemd op de gemeenteraad van februari) en bijhorende venstertijden bij de start en het einde van de schooldag werden onderbroken door praktische bezwaren. De lokale economie werd met verschillende coronagerelateerde problemen geconfronteerd die al hun aandacht vergt. Het is in deze coronaperiode niet altijd even evident om grondig te overleggen met de sectoren over bijvoorbeeld uitzonderingen en voorwaarden. Het overleg met belanghebbenden liep bijgevolg vertraging op. De invoering moet grondig en correct gebeuren en werkbaar zijn voor iedereen. Verder overleg is aangewezen: met de fietsersbond, Unizo, Voka, Comeos,… allen moeten in dit verhaal – rekening houdend met de coronamaatregelen – de violen gelijk kunnen stemmen.

De regelgeving wordt ondertussen ook verfijnd, zodat het reglement van de tonnagebeperking de verkeersveiligheid voor de zachte weggebruikers bevordert.

Afdwingbaarheid en duidelijkheid voorop

Afdwingbaarheid en duidelijkheid zijn sleutelwoorden in dit beperkingsverhaal. Uitstel zal niet tot afstel leiden, daar zullen de meerderheidspartners in dit stadsbestuur absoluut op toezien. Bovendien staat het in het agendapunt van vanavond als volgt omschreven: dat het college van burgemeester en schepenen verder overleg met de sector zal organiseren, het reglement inhoudelijk zal verfijnen met bepaling van een nieuwe datum voor de invoering ervan, en dit voor eind 2020 ter goedkeuring voor zal leggen aan de gemeenteraad.

We stemmen vanavond inderdaad voor de intrekking van een eerdere beslissing rond de tonnagebeperking, maar we stemmen tegelijk voor de optimalisering van het reglement in functie van duidelijkheid en afdwingbaarheid.

Tonnagebeperking in deelgemeenten en meer schoolstraten

In de zijlijn van dit punt wil ik de schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht ook oproepen werk te maken van tonnagebeperkingen in de deelgemeenten, waaronder mijn thuisbasis Erembodegem die kreunt onder het zware vrachtvervoer.

Daarmee samenhangend zouden er nog meer schoolstraten kunnen ingericht worden. Wanneer wij plaatsen creëren die minder gevaarlijk zijn door minder vrachtvervoer en verkeer in het algemeen, zullen ouders er ook geruster in zijn hun kind te voet of per fiets naar school te laten gaan. De veiligheid van onze kinderen staat voorop!

 

Masterplan Erembodegem

Drie Shop&Go-plaatsen op de Hogeweg

Tijdens deze coronatijden is het niet altijd even makkelijk voor lokale handelaars om het hoofd boven water te houden. Het stadsbestuur denkt mee na om het shoppen bij handelaars te stimuleren. Eén van de voorstellen is het invoeren van Shop&Go-plaatsen op de Hogeweg in Erembodegem. Tijdens de gemeenteraad van mei werd dit plan goedgekeurd.
Schepen van Economie Katrien Beulen, (onafhankelijke), Erembodegems gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijke), schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open VLD)

Shop&Go-plaatsen zijn parkeerplaatsen waar je gedurende 30 minuten gratis kan parkeren, om je inkopen te doen bij lokale handelaars in de buurt. Op de Hogeweg in Erembodegem worden er 3 Shop&Go-plaatsen ingericht, verspreid over de volledige Hogeweg. De invoering van zulke shopplaatsen is wettelijk niet mogelijk zonder een blauwe zone of een betalend regime. Daarom werd er besloten een blauwe zone in te voeren op de Hogeweg.

Overdag verandert er dus wel wat op vlak van parkeren door het regime van blauwe zone waardoor een rotatie op de parkeerplaatsen  wordt gegarandeerd tussen 9u en 18u. Vanaf 18u tot 09 u kan elke bewoner zijn auto kwijt op de Hogeweg, zonder blauwe schijf of zonder parkeerkaart ook op de Shop&Go plaatsen. Bewoners kunnen wel een bewonerskaart aankopen via de stad, zodat zij ook overdag kunnen parkeren in de blauwe zone zonder de schijf te plaatsen.

Schepen van Economie Katrien Beulens (onafhankelijke): “Shop & Go wint meer en meer aan populariteit. Het biedt een antwoord voor handelaars aan de stijgende parkeerdruk die we overal merken. De Hogeweg is nog niet zolang geleden opnieuw aangelegd en telt een mooi aantal handelszaken die veel klanten over de vloer krijgen. Deze drie Shop&Go-plaatsen zullen hier dus zeker een toegevoegde waarde kunnen betekenen.”

Gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijke): “Kortparkeren is van belang voor de talrijke bloeiende handelszaken die gevestigd zijn op de Hogeweg. Er wordt te veel te lang geparkeerd, ten nadele van consumenten die bij onze lokale handelaars hun boodschappen willen doen. Ik ben tevreden dat er tegemoet gekomen werd aan de vraag van de lokale handelszaken om deze drie Shop&Go-plaatsen in te richten. Deze parkeerinrichting moet na bijvoorbeeld een jaar uiteraard ook geëvalueerd worden op zijn nut en oplossend vermogen. Ik zal dit dan ook blijven opvolgen, in het belang van alle Erembodegemnaars.”

Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open VLD): “Door een doelgericht beleid  van blauwe zone en shop&go plaatsen wordt het mogelijk parkeren op de openbare weg zo te organiseren dat de verschillende gebruikers op de Hogeweg, zoals bewoners en bezoekers van handelszaken, vlotter de gelegenheid krijgen om van die parkeermogelijkheden gebruik te maken wanneer het voor hen best past. De meeste bewoners zijn op de weekdagen overdag naar hun werk en daarbuiten kunnen ze er nog steeds parkeren. Zo niet en voor wie niet gaat werken overdag bestaat tegen gunstige voorwaarden de bewonerskaart waarmee bewoners ook tijdens de dag kunnen parkeren zonder schijf. De klanten van de handelszaken en private beroepen zullen sneller een geschikte parkeerplaats vinden met de blauwe schijf wanneer ze tot 2 uur tijd nodig hebben voor hun bezoek of op een shop&go parkeerplaats wanneer hun verblijf kan beperkt blijven tot hooguit 30 minuten. Op die manier zijn de handelszaken vlotter bereikbaar wat niet alleen in deze corona tijden voor hen belangrijk is. De 3 Shop&Go plaatsen worden nu ingericht ter hoogte van de huisnummer 19, 77 tot 83 en 113/115 op de Hogeweg. In de toekomst zal  in het kader van het circulatieplan deze formule nog meer worden toegepast in de handelscentra van onze stad.”

 

*** 

Ter info:
 • huisnummer 19: ter hoogte van optiek passe-partout
 • huisnummers 77 – 83: ter hoogte van de bocht (kranktenwinkel)
 • huisnummers 113/115: ter hoogte van bakkerij Van Lierde
Masterplan Erembodegem

Over leiderschap en haar eigenschappen

Ik ben zo iemand die interessante interviews en opiniestukken uit kranten en magazines scheurt en ze op een stapeltje op haar bureau verzamelt. Nu en dan doorblader ik dat bergje nog eens en berg ik alles op in mijn eindeloze (niet-digitale) knipselmappen. Ik stootte vandaag op een reflectietekst van Liesbeth Van Impe, hoofdredacteur van het Nieuwsblad, gepubliceerd in een aprilse weekendeditie.

Een opiniestuk over ‘groot leiderschap’. Pieter De Crem die zichzelf en de verzamelde regeringen groot leiderschap toeschrijft in hun aanpak van de coronacrisis. Wat deed mij dit gehele opiniestuk treffend denken aan de situatie in onze stad, een half jaar geleden. Toen de meerjarenplanning- en begroting onder druk kwamen te staan door één partij.

Liesbeth praat over twee zaken, waar groot leiderschap voor staat. Ten eerste verantwoordelijkheid nemen, geen paraplu opentrekken. Je excuseert je en doet je best om toekomstige blunders te vermijden. Dan doe je wat van een doorsnee politicus net niét verwacht wordt. Ten tweede gaat leiderschap over boven jezelf uitstijgen. Vrij vertaald: mensen die in de complexe politieke wereld kunnen en willen samenwerken, en die zich niets aantrekken van korte termijnstrategieën en navelstarende partijpolitiek. Je komt het verst met een groep mannen en vrouwen die het beste uit zichzelf halen en het beste voorhebben met een stad en haar inwoners.

Een dergelijke reflectie sterkt mij nog meer in mijn keuze om als onafhankelijke politicus verder te werken voor Aalst en haar deelgemeenten. Samen met mijn meerderheidscollega’s van Open VLD, NVA en onafhankelijk schepen Katrien Beulens.

Verantwoordelijkheid nemen en boven jezelf uitstijgen. Het is weinigen gegeven.