1200px-Parochiehuis_Erembodegem

Excuses van de Vlaamse Waterweg schieten te kort in het jaagpadverhaal

Gemeenteraad 30 maart 2021 – Vraag over het jaagpad in Erembodegem

In 2015 startte De Vlaamse Waterweg nv met de bouw van een nieuwe stuw en sluis aan de Dender. Daarom
werd het jaagpad in Erembodegem afgesloten voor fietsers en wandelaars. De werken zouden twee jaar in
beslag nemen. In de zomer van 2016 werd het jaagpad tijdelijk geopend om daarna weer definitief te sluiten.
Op de signalisatieborden wordt de einddatum telkens keer met een paar maanden verschoven tot we
vandaag de datum van 6 december 2021 lezen.

Via De Vlaamse Waterweg nv vernemen we dat er in 2019 bijkomend bodemonderzoek gedaan werd op de
werf n.a.v. nieuwe richtlijnen van OVAM. Op verschillende plaatsen werden proefsleuven gegraven en daaruit
bleek dat er een niet-schadelijke hoeveelheid asbest aanwezig was in de grond. Deze stof blijkt ook aanwezig
te zijn daar waar het jaagpad ligt en moet dus eerst verwijderd worden.
Aalst en Erembodegem met zijn Masterplan, willen fietsers en wandelaars meer ruimte geven voor veilige
verplaatsingen. Maar al jaren, maar liefst zes jaar, worden fietsers en wandelaars rondgestuurd via de drukke
Brusselse Steenweg. Niet bepaald de meest veilige of aangename route om te volgen en al zeker niet voor
schoolgaande kinderen.

De route langs het jaagpad zou voor heel wat woon/werkverkeer (en buiten de vakantie ook schoolverkeer)
een aangename weg kunnen zijn. Maar dat fiets- en wandelplezier wordt de mensen al zes jaar ontnomen.

Mijn vragen:
– Wat is de status van de asbestverwijdering langs het jaagpad, die in 2019 ontdekt werd?
– Wil de stad De Vlaamse Waterweg wijzen op hun gebrekkige en incoherente communicatie via hun
website en hen vragen om bijvoorbeeld een kwartaalupdate te plaatsen op hun site?
– Roept de stad De Vlaamse Waterweg ter verantwoording voor de enorme vertraging in dit project?
– Kan er bekeken worden om het jaagpad op bepaalde momenten van dit jaar wel al tijdelijk open te
stellen, wanneer dat mogelijk is in de werkplanning van de aannemer?

Antwoord van Schepen Verdoodt:

Zoals je inderdaad zegt, is het jaagpad geen eigendom van de stad maar van De Vlaamse Waterweg. Vanuit de stad werd er dan ook met de projectingenieur van DVW contact opgenomen.

De huidige bouwwerken op en langsheen de Dender moeten leiden tot een nieuw stuwsluiscomplex met een nieuwe stuw voor de waterbeheersing, een nieuwe sluis voor de scheepvaart, een vispassage, een fietsbrug en een dienstgebouw. Een deel van de werken omvat ook werken aan het jaagpad.

De Vlaamse Waterweg weet dat het jaagpad voor onze stad een belangrijke fietsverbinding is tussen Aalst en Erembodegem, in samenspraak met de stad werd daarom initieel beslist om het pad zo lang als mogelijk open te houden. Op een bepaald moment moest het echter omwille van de veiligheid volledig afgesloten worden.

Tijdens de uitvoering van de werken bleek er asbest in de ondergrond te zitten en diende een groot netwerk van ondergrondse leidingen herlegd te worden.

Deze werken lieten het vanzelfsprekend niet meer toe om het jaagpad open te houden.  De werken liepen heel wat vertraging op, maar ondertussen is het asbest verwijderd, zijn de kabels verlegd en kunnen de noodzakelijke werken om het jaagpad open te stellen verder voorbereid worden.

De ondergrondse leidingen zijn verlegd en het asbest is verwijderd. Het jaagpad kan echter nog niet geopend worden, gezien de beperkte ruimte voor het uitvoeren van de werken aan het nieuwe complex.  Het jaagpad zal dan ook gesloten blijven tot de grond- en betonwerken ter hoogte van het stuwsluiscomplex uitgevoerd zijn en de voorbereidingen om het jaagpad opnieuw te openen, afgewerkt zijn.

De Vlaamse Waterweg heeft ons bevestigd dat de opgelopen vertraging in de uitvoering zo veel mogelijk beperkt te houden.  Er werd ons gemeld dat 6  december 2021 de uiterste streefdatum voor heropening is.

We nemen zeker de suggestie op om te vragen aan De Vlaamse Waterweg om, wanneer het mogelijk is, het jaagpad open te stellen en hierover duidelijk te communiceren. Ik zal hiervoor zelf het initiatief nemen en contact opnemen met de verantwoordelijken bij De Vlaamse Waterweg.

1200px-Parochiehuis_Erembodegem

Meer en attractievere hondenlosloopzones in Aalst

Volgens de cijfers uit 2019 bedroeg het aantal geregistreerde honden in Aalst ongeveer 20.000. Nagenoeg 1 inwoner op de 4 heeft dus een hond. De cijfers benadrukken het belang van losloopzones. Daarom wil schepen van Dierenwelzijn Caroline De Meerleer (N-VA) de bestaande hondenlosloopweides aantrekkelijker maken en extra mogelijkheden op nieuwe locaties onderzoeken. Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijk), al lange tijd pleitbezorger voor een betere aanpak van de losloopzones, vroeg in de gemeenteraad van februari om de losloopzones uit te breiden. Vooral in gebieden waar er een hoge woondichtheid is, zoals in Erembodegem.

Schepen van Dierenwelzijn Caroline De Meerleer (N-VA) en Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijk)

Omheinde attractieve groenzones

Hondenlosloopweides zijn omheinde groenzones waar honden, onder het waakzame oog van hun baasjes, in alle veiligheid kunnen rondlopen, spelen en ravotten zonder anderen te hinderen. “Ik bezocht de bestaande hondenlosloopweides en stelde vast dat ze momenteel niet 100% voldoen aan de hedendaagse verwachtingen, zoals beschreven in de brochure van Vlaams Dierenminister Ben Weyts. Deze gids geeft inspiratie om de aantrekkelijkheid van de zones te verhogen voor hond én baasje. Een losloopweide moet uiteindelijk een leuke ontmoetingsplek voor dier én mens zijn”, aldus De Meerleer.

Nieuwe locaties

“Specifiek voor Erembodegem deed ik een aantal suggesties om te onderzoeken: een loopweide in de Gerstjens, en eentje naast het kerkhof of in de buurt van Schotte langs de Kapellekensbaan”, vertelt Van Vaerenbergh. Bij het aanboren van nieuwe locaties moet er met verschillende factoren rekening gehouden worden. “De voorstellen worden onderzocht. Ook zones in natuurgebieden en bosrijke omgevingen worden bekeken. Daarom is een behoefte- en locatieonderzoek op zijn plaats”, besluit De Meerleer.

1200px-Parochiehuis_Erembodegem

Reactie op heraanleg Rooms-Hofstraat – Kapellekensbaan

Dit weekend lazen we in de krant een artikel over de Rooms-Hofstraat die heraangelegd werd, zonder fietspad, zonder fietssuggestiestroken.

Met de mooie plannen die op til staan voor de Kapellekensbaan wordt er gekozen voor een fietsveilige verbinding tussen de stad en Erembodegem. Deze verbindingsweg wordt dit jaar volledig heraangelegd. Er zijn riolerings- en wegeniswerken voorzien, en het wegdek krijgt nieuwe asfaltverharding. Daarenboven komt er een nieuw voetpad in grijze betonstraatstenen. Aan de woningen aan de kapel komt er een parkeerstrook. De omgeving wordt ook heraangelegd in natuursteen en voorzien van nieuwe leilinden.

We moeten hier echter de nodige aandacht geven aan de verlichting langs deze baan. Niet alleen voor de fietsers en voetgangers, maar ook voor de buurtbewoners aan de kapel. Op die manier ben ik ervan overtuigd dat deze route dé hoofdroute kan worden voor de fietser tussen Aalst en Erembodegem. Bovendien wordt er een knip voorzien ter hoogte van de kapel, zodat doorgaand verkeer daar niet meer mogelijk is.

Ik wil schepen De Gucht en zijn diensten vragen om te bekijken wat er mogelijk is om de fietsveiligheid in de Rooms-Hofstraat te verhogen. Want het is daar momenteel echt wel een racebaan op bepaalde straatdelen. Als de fietser een centrale rol krijgt in het Masterplan Erembodegem en één van de onderdelen ‘Op de fiets door het dorp is’, dan vraagt dit absoluut aandacht en bepaalde ingrepen ter bevordering van de fietsveiligheid.

1200px-Parochiehuis_Erembodegem

Info – herontwikkeling Dekaply-site

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor de herontwikkeling van de site Dekaply of Wildebeek in Denderleeuw tot een zone voor KMO’s. Tot 2013 was het voormalige houtverwerkend bedrijf Dekaply op de site gevestigd. Het gebied maakt deel uit van het bedrijventerrein Zuid II. Ze ligt deels op het grondgebied van Aalst, en deels op het grondgebied van Denderleeuw.  Voor het deel dat op het grondgebied van Aalst ligt, Aalst Zuid II en III, startte Solva in februari 2019 al een traject voor de herinrichting en de heraanleg. Voor het gedeelte dat op het grondgebied van Denderleeuw ligt heeft de Vlaamse Regering nu haar principiële goedkeuring gegeven aan het ontwerp van het brownfieldconvenant Wildebeek. Via brownfieldconvenanten krijgen oude bedrijfs- en andere sites een nieuwe invulling. 

(Volledig artikel via deze link)

Waar kan ik terecht met mijn vragen? 

Verschillende mensen spraken mij aan over dit project. Op welke manier de ontsluiting zou gebeuren, en op welke manier zij informatie kunnen bekomen. Hieronder geef ik beknopt mee waar mensen zich kunnen informeren: 

  • De brownfieldconvenant werd goedgekeurd en VLAIO organiseert een inspraakmoment. Info hierover kan gevraagd worden via brownfield.convenant@vlaio.be.
  • Voor de vergunningsaanvraag in Denderleeuw zal ook een openbaar onderzoek opgestart worden. Enkel de aanpalenden zullen hierover rechtstreeks worden aangeschreven. De gemeente Denderleeuw zal de aankondiging ook uithangen aan de toegangswegen tot de site en publiceren op het omgevingsloket. Als niet aanpalende moet je dus de straat of het internet in de gaten houden. Daar zal vermeld worden waar de plannen kunnen ingekeken worden. Informeren kan altijd via stedenbouw@denderleeuw.be.
1200px-Parochiehuis_Erembodegem

Rechtzetting

Naar aanleiding van de lasterpost op Facebook vanuit CD&V Aalst dd 5/02 (zie afbeelding onderaan het artikel) ten aanzien van mijn persoon, hierbij een weergave van de feiten:

Op de gemeenteraad van december 2019 lag de meerjarenplanning- en begroting van Aalst ter stemming op tafel. Na een intensief onderhandelingsproces werd besloten (ook door CD&V als toenmalige coalitiepartner) dat er inhoudelijk niets in te brengen was tegen de plannen die op tafel lagen.

Schepen Beulens en ikzelf hebben altijd duidelijk aangegeven dat de inhoud verdedigbaar was en dat wij onze steun daar aan wilden verlenen. CD&V Aalst koppelde de teruggave van de bevoegdheden van Ilse Uyttersprot onlosmakelijk aan de steun voor het meerjarenplan. Het ging dus voor hen helemaal niet over inhoud, wat uiteindelijk belangrijk is voor het algemeen belang van de stad.

Katrien en ik hebben ook altijd aangegeven dat er een oplossing moest komen voor die bevoegdheden, echter los van de inhoud van het meerjarenplan. Wanneer het destructieve gedrag van de toenmalige fractie zo intens werd, dat er zelfs gedreigd werd ons uit de partij te zetten, hielden we de eer aan onszelf en stapten we zelf uit de partij. Zonder beloftes, zoals geïnsinueerd werd.

Het feit dat nu geponeerd wordt dat ‘de meerderheid het mandaat aan Silke Van Vaerenbergh gaf als bedanking voor haar steun aan het afpakken van de bevoegdheden van schepen Ilse Uyttersprot’, is pure laster ten aanzien van mijn persoon en feitelijk onjuist. Ik zou wel eens willen weten op welke manier ik steun gaf bij het ‘afpakken’ van de bevoegdheden, aangezien dit absoluut niet onder mijn bevoegdheid valt.

Er was trouwens een gentlemen’s agreement tussen de steden en gemeenten bij SOLVA over het voorzitterschap. Dat de grootste stad, Aalst, de voorzitter kon leveren. Wanneer het gentlemen’s agreement gevolgd zou geweest zijn, lag het voorzitterschap nog steeds bij Aalst. Maar CD&V stelde haar partijbelangen daar boven, en wilde liever dat de voorzitter uit christendemocratische kringen kwam.

Betreurenswaardig trouwens, dat de partij die zich als verbindend profileert, toch altijd maar weer de kaart van de polemiek en negativiteit trekt in haar communicatie.