fietsbus

Rechtzetting

Naar aanleiding van de lasterpost op Facebook vanuit CD&V Aalst dd 5/02 (zie afbeelding onderaan het artikel) ten aanzien van mijn persoon, hierbij een weergave van de feiten:

Op de gemeenteraad van december 2019 lag de meerjarenplanning- en begroting van Aalst ter stemming op tafel. Na een intensief onderhandelingsproces werd besloten (ook door CD&V als toenmalige coalitiepartner) dat er inhoudelijk niets in te brengen was tegen de plannen die op tafel lagen.

Schepen Beulens en ikzelf hebben altijd duidelijk aangegeven dat de inhoud verdedigbaar was en dat wij onze steun daar aan wilden verlenen. CD&V Aalst koppelde de teruggave van de bevoegdheden van Ilse Uyttersprot onlosmakelijk aan de steun voor het meerjarenplan. Het ging dus voor hen helemaal niet over inhoud, wat uiteindelijk belangrijk is voor het algemeen belang van de stad.

Katrien en ik hebben ook altijd aangegeven dat er een oplossing moest komen voor die bevoegdheden, echter los van de inhoud van het meerjarenplan. Wanneer het destructieve gedrag van de toenmalige fractie zo intens werd, dat er zelfs gedreigd werd ons uit de partij te zetten, hielden we de eer aan onszelf en stapten we zelf uit de partij. Zonder beloftes, zoals geïnsinueerd werd.

Het feit dat nu geponeerd wordt dat ‘de meerderheid het mandaat aan Silke Van Vaerenbergh gaf als bedanking voor haar steun aan het afpakken van de bevoegdheden van schepen Ilse Uyttersprot’, is pure laster ten aanzien van mijn persoon en feitelijk onjuist. Ik zou wel eens willen weten op welke manier ik steun gaf bij het ‘afpakken’ van de bevoegdheden, aangezien dit absoluut niet onder mijn bevoegdheid valt.

Er was trouwens een gentlemen’s agreement tussen de steden en gemeenten bij SOLVA over het voorzitterschap. Dat de grootste stad, Aalst, de voorzitter kon leveren. Wanneer het gentlemen’s agreement gevolgd zou geweest zijn, lag het voorzitterschap nog steeds bij Aalst. Maar CD&V stelde haar partijbelangen daar boven, en wilde liever dat de voorzitter uit christendemocratische kringen kwam.

Betreurenswaardig trouwens, dat de partij die zich als verbindend profileert, toch altijd maar weer de kaart van de polemiek en negativiteit trekt in haar communicatie.

fietsbus

Goedkeuring Hervorming vormingssubsidies Jeugd

Op de gemeenteraad van 15 december keurden we het punt “Hervorming vormingssubsidies Jeugd” goed. Met de hervorming van de subsidiereglementen in de dienst Cultuur, Jeugd, Sport werden ook de vormingssubsidies van Jeugd herbekeken. Dit in samenspraak met jeugdraad VONK.
 
Voorheen was er een getrapte tussenkomst vanuit de stad voor jongeren die vormings- en animatorencursussen volgen. Het ging om 3 verschillende systemen. Vanaf 2021 volgt voor iedereen een volledige terugbetaling.

Ik ben blij dat we deze beslissing vandaag nemen, want ik geloof sterk dat jeugdwerking en animatorenvorming belangrijk zijn. Het maakt jongeren klaar voor het opnemen van een verantwoordelijkheid als animator of leider.
Op die manier moedigen we jongeren ook aan om veerkracht, verantwoordelijkheid en initiatief te tonen. Als volwassenen komt hen dit zeker ook ten goede.
fietsbus

Het ga je goed, Mia

Namens de kleinste, maar fijnste fractie van deze gemeenteraad, schepen Katrien Beulens en mezelf wens ik dit dankwoord te plaatsen voor jou Mia.

Beste Mia,

Met veel passie en gedrevenheid was je de afgelopen jaren een fiere schepen van Bevolking, Burgerlijke Stand, Toerisme, Senioren en Dierenwelzijn in onze mooie stad Aalst. En dat deed je met veel verve. Ik heb je altijd bewonderd voor je sereniteit en dynamiek. En je stond ook echt open voor samenwerking, dat heb ik begin dit jaar nog mogen ervaren. Zoiets doet deugd, ook menselijk gezien. Want de politieke wereld is niet altijd even zacht voor wie er in vertoeft en werkt. Wanneer ik je in de wandelgangen of in ’t stad tegenkwam, was dit altijd gemoedelijk en aangenaam. En ik ben er zeker van dat dit zo zal blijven. Je geeft je politieke fakkel vervroegd door aan nieuw talent, en dat siert je. Bij deze wens ik Caroline De Meerleer ook bijzonder veel succes. En dat de projecten die je opgezet hebt – waaronder de druppelbomen, de natuurbegraafplaats, het Retro-magazine en het hervormde toerismebeleid – met veel ijver mogen verder gezet worden.

Proficiat met je pensioen Mia. Geniet nu van je vrije tijd, en vul die met mooie momenten, maak liefdevolle herinneringen. Samen met al wie je dierbaar is. Het ga je goed Mia!
Warme groet,
Silke & Katrien
fietsbus

Aanpak straatracers, enkele pistes

Op de gemeenteraad van 27 oktober interpelleerde ik burgemeester D’Haese over de problematiek en aanpak van straatracers in onze stad. Onder de interpellatie lees je enkele pistes. Een kordate en gecoördineerde aanpak is absoluut nodig en er moet zichtbaar resultaat komen. Zowel in de stad als in de deelgemeenten. Bijkomend onderzoek van de problematiek is noodzakelijk. Verschillende pistes moeten bekeken worden.

Mijn interpellatie:

In september doken er in Aalst tientallen affiches op die de draak staken met straatracers. Het is geen geheim dat heel wat inwoners zich al langer storen aan het roekeloze rijgedrag van deze snelheidsduivels. Het gedrag is niet alleen gevaarlijk voor andere autobestuurders, maar ook voor voetgangers en fietsers. Bovendien brengt het geluidsoverlast met zich mee. Lawaai is trouwens een ernstige vorm van vervuiling, die enorm onderschat wordt. De gevolgen van lawaaihinder zijn divers, op zowel geestelijk als lichamelijk vlak.

Afgelopen zomer gaven Menen en Lauwe al het voorbeeld in de strijd tegen autoracers: wie door het centrum racet, riskeert om zijn auto te moeten afgeven. In Kortrijk zal men microfoons installeren om racende autobestuurders te betrappen. Wanneer ze de motor van hun wagen optrekken, maakt dit veel lawaai. De microfoons pikken het geluid op en waarschuwen de politiediensten.

Mijn vragen:
– Welke acties wil en kan de stad ondernemen om straatracers te vatten en te
bestraffen?
– Is de stad bereid ten rade te gaan bij Kortrijk of andere steden, om hun systeem te
bestuderen en desgevallend ook in onze stad toe te passen?

Beknopte samenvatting van het antwoord van burgemeester D’Haese:

 • Het probleem van de straatracers verlegt zich vaak. De afgelopen weken zijn er op bepaalde hotspots anonieme voertuigen ingezet om deze snelheidsduivels te vatten.
 • De piste van de bestuurlijke handhaving. Wanneer de openbare orde, rust en veiligheid van de stad in het gedrang is, kan deze piste bewandeld worden. De wetgeving is niet altijd even “vriendelijk” voor de burgemeester/politie die het voertuig in beslag neemt. Deze piste staat nog in de kinderschoenen, maar er wordt aan gewerkt en het wordt de komende maanden uitgerold.
 • Er worden camera’s ingezet waar mogelijk. Die beelden worden behandeld bij het technisch ondersteuningsteam. Er komt zelfs versterking in het ondersteuningsteam. Die persoon zal de beelden extra opvolgen. Maar met camera’s kan je natuurlijk nooit op alle plaatsen tegelijk zijn.
 • In Aalst hebben we ook een SRT ploeg (snel respons team), wat onderdeel is van het ORCO-team. Zij worden ingezet op bepaalde plaatsen en proberen gerichte acties te doen, waar bepaalde straten achter elkaar gemonitord worden.
 • Het idee uit Kortrijk, namelijk microfoons integreren in de camera’s is niet haalbaar. De baten wegen niet op tegen de kosten om dergelijke tests op te zetten. Bovendien zouden de resultaten niet zo betrouwbaar zijn.
 • Omzendbrief vanuit het parket van Oost-Vlaanderen. Deze zegt dat met een gecoördineerde aanpak op het terrein een signaal moet gegeven worden dat dergelijk gedrag niet getolereerd kan worden in het straatbeeld. Dat is de theorie. In de praktijk is er geen uniform beleid. Lokaal gezien biedt de omzendbrief niet het verhoopte resultaat of soelaas. Het is meer toegespitst op autosnelwegen, grote gewestwegen en rondtrekkende fenomenen.
 • Er is een creatieve en innovatieve aanpak nodig. We steunen op de gemeentewet om dergelijk gedrag te omschrijven als hinderlijk. Artikels uit de wegcode zeggen dat dergelijk rijgedrag vooral onaangepast is. De overtreding van deze artikels wordt door de politierechters met de laagste straf bestraft. In combinatie met de gemeentewet kunnen wagens tijdelijk “immobiel” gemaakt worden. Het is dan aan de rechtbank om een uitspraak te doen. Er moet een duidelijk voorbeeld gesteld worden, deze straatracers moeten uit het verkeer gehaald worden, en dan hopen dat de rechtsmachten daar ook in volgen.
fietsbus

Blended carnavalseditie 2021?

Carnaval vier je traditioneel vóór de vastenperiode. Dat zijn tradities waar je niet aan mag raken. Dus carnaval kan je mijns inziens ook niet op een ander moment van het jaar vieren. Maar we kunnen wel nadenken over alternatieven. Alternatieven die ons Aalsters carnaval positief in de kijker plaatsen, op een coronaveilige manier.

Ik ben het voorstel van Willy Van Mossevelde, over de carnavalssculpturen in de stad, genegen. Je laat de creativiteit zegevieren en Aalst kan zich blijven manifesteren als carnavalsstad. Dit kan een stapje verder gaan, en we kunnen er een blended editie van maken. Zoals je blended onderwijs hebt, de combinatie van fysiek leren in een klaslokaal, en online onderwijs. Zo zouden we de 93ste carnavalseditie ook kunnen organiseren: de combinatie tussen een fysieke en digitale beleving, of blended.

In overleg met alle betrokken partners moeten we verder nadenken over de uitwerking ervan.

Ik werp enkele bijkomende ideeën op:

 • Er zou een parcours kunnen uitgestippeld worden, waarvoor je je kan aanmelden (met je bubbel). Tegelijk zorgt dit er voor dat je het aantal bezoekers kan monitoren en de controle kan bewaren.
 • Er zou kunnen nagedacht worden over de inschakeling van de verschillende kerken in het centrumgebied van Aalst. Dat we deze gebouwen tijdelijk gebruiken als expo-ruimtes voor het sculpturenfestival. Op die manier kan er een verbindend traject uitgestippeld worden. Bovendien worden sculpturen en bezoekers beschermd tegen mogelijk slecht weer.
 • Bezoekers zouden via de dienst toerisme een audiogids kunnen verkrijgen voor de parcours-wandeling, wat het geheel een educatieve inslag geeft.
 • Er zou extra kunnen ingezet worden op het ontwikkelen van commerciële deals: met het openbaar vervoer, met de lokale hotels, met de lokale horeca,… .
 • Digitale belevingszijde: ontwikkeling van een carnavalsapp – voor reservaties op het parcours, om het parcours te volgen, voor extra uitleg bij de sculpturen of andere carnavalsitems, om de sculpturen ‘tot leven’ te laten komen (augmented reality), voor praktische info, enzovoort. Hiermee samenhangend stel ik voor een digitaal belevingsplatform (sterk uitgewerkte website) over carnaval te ontwikkelen.
 • Langs de route kan er gewerkt worden met bijvoorbeeld led schermen waarop (historische) carnavalsbeelden en muziek gespeeld worden.

Tot slot: het geheel moet haalbaar zijn, en veilig en coronaproof kunnen verlopen. Ook in de voorbereiding. Zulke sculpturen staan er niet van vandaag op morgen. En onder de huidige corona-omstandigheden is het vandaag moeilijk haalbaar om met mensen uit verschillende bubbels aan zulke creaties te werken. Zoiets vereist een goede organisatie.

Het is aan de veiligheidscel, in samenspraak met betrokken partners, om te oordelen over wat kan en niet kan voor de carnavalseditie in 2021.