profielfoto_SVV

Masterplan Erembodegem toegelicht

In de gemeenteraad van juni keurden we met het Aalsterse gemeentebestuur het Masterplan Erembodegem goed. Maar wat betekent dit nu concreet en wat gebeurt er op korte termijn? 

Visie

Het plan dat het bestuur in de gemeenteraad goedkeurde, is een visie, een kader, een wensbeeld op lange termijn voor Erembodegem. Met suggesties en mogelijkheden. De komende jaren wordt elk onderdeel meer in detail bekeken op het terrein en pas dan zal het concreter worden. We zullen nog met heel veel zaken rekening moeten houden en de werkelijkheid zal er dus nog enigszins anders uitzien.

De stad heeft de intentie om het centrum op langere termijn autoluwer en veiliger te maken en naar een gezellig-plein-karakter te evolueren. Vooral voor voetgangers en fietsers, jong en oud. Uiteraard moet het centrum ook bereikbaar blijven met de wagen, een combinatie dus tussen verschillende verkeersmiddelen. Meer gedetailleerd onderzoek zal hierover verricht worden alvorens er concrete voorstellen en plannen kunnen getoond worden. 

Betrokkenheid bewoners en handelaars 

Bij het concreter worden van de plannen worden de bewoners en handelaars zeker betrokken. De bedoeling was om binnenkort infomarkten te organiseren, maar daar steekt corona helaas een stokje voor. 

Eerste stappen
 

De komende jaren wordt er gestart met de concrete uitvoering van al minstens 3 projecten: de openstelling van de pastorietuin, het openstellen van het speelterrein van de dorpsschool,  het inrichten van fiets-en wandelverbindingen en een speelprikkel doorheen alle wijkjes en buurtvelden.

In de aanloop van elk project zullen de inwoners betrokken en geïnformeerd worden. Momenteel staan er nog geen bijeenkomsten op de planning, gezien de huidige corona-toestand. 

profielfoto_SVV

Strijdpunten CD&V Erembodegem

Naar aanleiding van de infomarkten over het Masterplan van Erembodegem, hebben wij met CD&V Erembodegem strijd- en aandachtspunten op papier gezet. We dropten deze in de ideeënbus en lijsten ze graag hieronder even op:

 • Een rusthuis zoals de Hopperank laten dienen als centrum voor buurtwerking: waar jong & oud elkaar ontmoeten, er tal van activiteiten georganiseerd kunnen worden, banden met buren aangehaald kunnen worden,… . Met andere woorden een gezellig en toegankelijk ‘buurtsalon‘. Een manier om het sociale weefsel, zoals dat vroeger in dorpen bestond, gedeeltelijk te herstellen. 
 • We zetten in op een uitgebreid fietsroutenetwerk met snelle fietsassen aangevuld met een fijnmazig netwerk o.a. van trage wegen. We kiezen voor snelle fietsverbindingen met naburige dorpskernen en steden. Daarbij is verlichting langs het jaagpad aan de Dender een must.
 • Wij willen een nieuwe polyvalente zaal in het centrum van Erembodegem, zoals de Sint-Jozefkerk op Terjoden. Dit kan op een nieuwe locatie, of door de renovatie van de bestaande parochiezaal.
 • Halt aan de verstedelijking van ons dorp. Het centrum van Erembodegem moet het centrum blijven. We zijn geen voorstander van verdere verstedelijking door onder andere nieuwbouw. Daarnaast zijn we ook tegen de uitbouw van het centrum rond het station (zoals voorgesteld in het huidige “Masterplan Erembodegem”), want dit werkt verstedelijking in de hand en zorgt voor een nog groter verkeersprobleem binnen onze gemeente. Erembodegem mag geen verstedelijkte voorstad van Aalst worden en moet vooral zijn landelijk karakter behouden. Meer appartementen en de functie van het station opwaarderen met een parkeergebouw dat voorziet in meer dan een verdubbeling van de parkeercapaciteit, werkt de verstedelijking in de hand en verhoogt de verkeerschaos. Dit mag in geen geval de bedoeling zijn. 
 • Groene ontmoetingsplaatsen: wij zien onder andere een groene ruimte rond het station, het (gedeeltelijk) openstellen van de pastorijtuin, een pop-up openluchtcinema, de herbestemming van de voormalige Gates-site, een leuke petanquebaan op het Kamiel Walgraefplein, een lokale boerenmarkt op de “Plesj”,… . Het huidige centrum dient ook als dorpscentrum in ere hersteld te worden.
 • Fietsvriendelijkheid: wij ijveren voor een vermindering van zwaar vrachtverkeer door het centrum en het aanmoedigen van fietsgebruik, onder andere in samenwerking met de beide dorpsscholen. Er moet ook werk gemaakt worden van een vervoersplan voor scholen, het inschakelen van een fietsbus,… . We streven ook naar veilige en  vlotte fietspaden, met gratis fietspompen langs het parcours. Fietsen biedt tal van voordelen. Het is gezond. Een kwartier fietsen per dag vermindert de overlijdenskans van 20- tot 60-jarigen met 10%. En het is milieuvriendelijk. Fietsen stimuleert de lokale economie en creëert een meer solidaire samenleving. Het is een voor iedereen betaalbaar vervoermiddel en zorgt voor ontmoetingen tussen mensen. De fiets is dikwijls ook het snelste vervoermiddel. Niet langer de aanwezigheid van de auto maar wel die van de fiets moet de norm zijn.
 • Aanpak sluikstorten: we willen de – door de stad reeds aangekochte – verplaatsbare camera’s ook inzetbaar maken in Erembodegem. Daarbij zien wij een positief verhaal in de ontwikkeling van een smartphone-app om sluikstort te signaleren en aan te pakken en een sporadische organisatie van een pop-up containerpark in verschillende probleemgebieden.
 • Wij willen streven naar een aantrekkelijke uitbouw van het watertoerisme op de Dender, vertrekkend vanuit Schotte, maar wel rekening houdend met de sluizen. De Dender is geen saaie rivier meer, dat bewees de Dwarsligger al. Maar de zoektocht naar de mogelijkheden op de Dender moet dus verder gaan. Verder dan de kano of kayak die je momenteel wel kan huren aan het sportcomplex Schotte. Als we inzetten op watertoerisme kunnen horeca en handel in Erembodegem ook een graantje meepikken. 
 • Mogelijkheid tot natuurlijke begraafplaatsen (begraven in biologisch afbreekbare urnes), bijvoorbeeld in het Erembaldbos, een strooiweide en/of urnenmuur rond de kerk van Ten Bos. Sinds begin dit jaar is er een natuurbegraafplaats achter het stedelijk kerkhof in Aalst, maar wij zien dit graag uitbreiden, onder meer naar Erembodegem. 
 • Uitbouw van speelstraten, zodat de jeugd meer buiten kan spelen en ravotten. In Aalst geldt er momenteel een reglement waarbij het mogelijk is om tijdens de paasvakantie en in de zomermaanden je straat te laten omvormen tot speelstraat. Daarvoor moet aan enkele voorwaarden voldaan worden. Waarom niet de mogelijkheid bieden een speelstraatstatuut aan te vragen op woensdagnamiddag of in het weekend? Kinderen stimuleren buiten te komen; daar moeten we actief op inzetten.  Lees hier meer.
 • Buurt- of WinkelInformatieNetwerken in verschillende buurten in Erembodegem. Voor mensen en ondernemingen is veiligheid een topprioriteit. Voor een betrokken gemeente is veiligheid dan ook een kerntaak. Een veilige samenleving zorgt er immers voor dat mensen zich kunnen ontplooien, zowel op maatschappelijk, economisch als sociaal vlak. Men kan vlotter leven, ontspannen, werken en ondernemen in een veilige gemeente. De lokale overheid moet dan ook voldoende investeren in veiligheid, onder meer door de politie, zowel op materieel als personeelsvlak voldoende uit te rusten. Buurt- of WinkelInformatieNetwerken (BIN resp. WIN) voor de gemeente en de politie een hulp zijn bij het voorkomen en opsporen van of reageren op misdrijven. Zonder de deur open te willen zetten voor verklikken, dragen we op die manier bij aan een veiligere samenleving want tien ogen zien nu eenmaal meer dan twee. Wat de BIN’s en WIN’s betreft, moeten gemeente en politie pogen de reeds bestaande informatiekanalen te versterken en te moderniseren. Zo kunnen moderne communicatiemiddelen, zoals WhatsApp, de werking van BIN’s optimaliseren, waardoor deze een sterkere faciliterende of ondersteunende rol voor de politie krijgen.

 

profielfoto_SVV

Aalst ontknoopt – infosessie Erembodegem

Op donderdagavond 30 maart organiseerde de Stad Aalst een informatiesessie in Erembodegem over het nieuwe mobiliteitsplan. Hieronder geef ik beknopt de 10 speerpunten weer. Op www.aalstontknoopt.be vind je alle details. 

10 speerpunten Mobiliteitsplan Aalst en haar deelgemeenten

 • Veiliger verkeer: objectieve veiligheid meten en gevaarlijke plaatsen veiliger maken (wegen, infrastructuur, kruispunten,…). Met uitbreiding van de bebouwde kom waar 50 km/u gereden mag worden.  
 • Leefbare woonwijken: meer groen, meer pleintjes (voor spelende kinderen, buurtactiviteiten), veiligere straten, wijkcirculatieplannen om sluipverkeer te vermijden.
 • Vlottere ring (Stad Aalst): de ringwerken zijn momenteel bezig. De tunnelwerken zijn een grote stap voorwaarts. Het einde van die werken wordt eind 2018 voorzien. Het kruispunt aan de Merestraat is klaar, aan dat van de Gentsesteenweg en de Raffelgemlaan zijn ze bezig (tunnelwerken). Ook de rotonde aan het Heilig Hart wil men in 2018 aanpakken. Daar wordt voorzien twee bypasses toe te voegen zodat het verkeer niet allemaal langs de rotonde moet passeren. 
 • Ontknoping binnenstad: de wallenring wordt omgevormd in een enkele rijrichting, in tegenwijzerszin. Dit om een vlot bereikbare stad te krijgen met fiets, bus en auto. Geen kruisende bewegingen meer, zodat alle kruispunten vlotter en veiliger worden. De bus zal op bepaalde plekken een aparte strook krijgen, zoals in de Burchtstraat, in de andere richting. De invoering wordt voorzien in 2019. 
 • Opwaardering Denderkaaien:  Dit wordt een toplocatie binnen een tijdsspanne van 5 à 10 jaar. Met onder andere een vernieuwde en grotere pendelparking. De werken hiervoor zijn al gestart. Er wordt werk gemaakt van een nieuw parkeergebouw met 900 plaatsen, alsook van mooi nieuw plein aan de stationsingang. Daarnaast komen er nieuwe en moderne appartementsgebouwen, groene oevers, nieuwe fietspaden, een nieuwe fiets- en voetgangersbrug vanaf de vernieuwde stationsomgeving naar de P. Corneliskaai (volgend jaar) en een wandelboulevard. De as aan de Dender wordt met andere woorden verkeersluw. Het bestemmingsverkeer zal vlotter verlopen, het doorgaand verkeer zal sneller zijn weg vinden naar de ring. Aan de kaaien zelf zal er geen parking meer zijn, uiteraard wel aan de kant van de gebouwen en handelaars. 
 • Parkeerbeleid: Op vlak van parkeerbeleid is er al veel geïnvesteerd, waaronder het nieuwe parkeergeleidingssysteem. In de toekomst worden meer parkeerplaatsen voorzien: de pendelparking, het Esplanadeplein met een ondergrondse parking, de stationsomgeving van Erembodegem waar 100 plaatsen bijkomen. Winkelstraten met hoge parkeerdruk (wonen, werken, shoppers) worden betalend voor maximum 2 uur. Er zullen “Shop & go” plaatsen verspreid worden in de betalende zone. Dit wil zeggen dat bestuurders daar een halfuur gratis kunnen parkeren. In de woonzones wordt de blauwe zone uitgebreid. Langparkeerders? Die kunnen terecht op de grote – en goedkope – parking Keizershallen. Er zal ook meer blauwe zone komen op rechteroever. Daar wordt ook een buurtparking voorzien voor langparkeerders aan goedkope tarieven. De bevoegde diensten hopen hiermee nog dit najaar van start te gaan.
  In Erembodegem werd de blauwe zone in 2015 ingevoerd. Uit tellingen bleek dat de parkeerdruk in het centrum zeer hoog was. Eens de tweede stationsparking er is, wil men de zone nog uitbreiden. Het is de bedoeling om parkeerplaatsen in de straten zoveel mogelijk voor bezoekers en bewoners te voorzien. De beide stationsparking zullen betalend worden. 
 • Op de fiets: de fiets wordt belangrijker. Het vervoersmiddel is bijzonder efficiënt voor korte afstanden (tot 5 km). De stad zal meer fietsenstallingen aanbieden, een deelfietsensysteem ontwikkelen, veilige fietsinfrastructuur aanleggen met fietssnelwegen (afzonderlijke bedding los van autoverkeer zoals de Leirekensroute) en een fietstunnel creëren onder de Moorselbaan (Leirekensroute). Er wordt gewerkt aan nieuwe fietspaden langs gewone wegen, zoals in de Erembodegemstraat. Stap voor stap wil men een totaalnetwerk aanleggen. De moeilijkste zone is die tussen de wallenring en grote ring. De ambitie is om veilige fietsroutes te creëren. Vanuit Terjoden naar Aalst is er nog een missing link, daarbij wordt het idee geopperd van een fietstunnel aan de Haring geopperd.
 • Te voet: vandaag hebben we al een mooi voetgangersgebied met een autovrij centrum. Er worden projecten opgezet om meer wandelmogelijkheden te creëren: langs de Dender en aan het Esplanadeplein. Daar komt een plein met een ondergrondse parking. Voetpaden en zebrapaden worden gescreend en worden aangepast aan de nieuwste richtlijnen (toegankelijkheid), zodat ze buggy- en rolstoelproof worden.  De ‘trage wegen’, of elke straat waar geen auto’s rijden of een fietssnelweg, zullen opgewaardeerd en onderhouden worden.  Men wil ook het netwerk van trage wegen verbeteren en trage wegen bijmaken om alles te verbinden. 
 • Openbaar vervoer: Uit tellingen blijkt dat elke dag meer dan 10.000 mensen met de bus naar Aalst komen. De Stad heeft hier een beperkte rol, maar wel impact.  Er zullen busstroken voorzien worden in het stadscentrum waar bussen tegen de rijrichting van de wagens zullen rijden. De bushaltes worden opgewaardeerd en comfortabeler. Reizigers zullen beter kunnen schuilen en ook het opstapperron krijgt een boordsteen van 18 centimeter, zodat er geen hoogteverschillen meer zijn tussen de bus en het perron. Zoals eerder aangegeven worden de stationsparkings in Aalst en Erembodegem fors uitgebreid. 
 • Veilig naar school: de Stad wil overal uniforme schoolomgevingen inrichten. Elke auto en elke bus die er passeert moet duidelijk zien dat hij in een schoolbuurt vertoeft. Maatregelen die toegepast worden zijn groene verf, blauwe beugels, letters ‘schoolzone’ en specifieke verkeersborden, naast die van de zone 30. Een bijkomend gegeven zijn de schoolroutekaarten. Hiervoor wordt bekeken hoe leerlingen naar school komen. Op basis van alle info kunnen die kaarten opgemaakt worden om te tonen langs waar kinderen het veiligst de school kunnen bereiken. De Stad zal extra inzetten op die routes.

Mobiliteit Erembodegem (studiewerk met Mint)

 • Na een parkeeronderzoek uit 2013 werd de blauwe zone ingevoerd.
 • Op invalswegen werden auto’s geteld: hoeveel bestemmingsverkeer en hoeveel doorgaand verkeer is er in Erembodegem? Besluit: tot 40% van het verkeer is doorgaand. 
 • Wat kan je daaraan doen? Aanpassingen aan bepaalde straten zoals de Villalaan,  de Italiënweg en snelheidsremmers in centrum. Maar wat bleek, het doorgaand verkeer bleef niet uit. Er zijn drastische maatregelen nodig, zoals straten omvormen in enkele richtingstraten bijvoorbeeld. Maar dat kan niet, omdat er geen paralelle routes langs de banen lopen. Voor het doorknippen van de Erembodegemstraat of de Keppestraat is er geen draagvlak, dus dat wordt niet gedaan.  Er zal gewerkt worden met verkeersplatteaus en versmallingen om trager verkeer te creëren. Maar voorlopig blijven drastische maatregelen uit… .

 

profielfoto_SVV

Dag van de Zorg: bezoek ‘Ter Muren’

Afgelopen zondag was het Dag van de Zorg. Met een aantal mandatarissen van onze partij bezochten we ‘Ter Muren’, een organisatie voor bijzondere jeugdzorg in Erembodegem. 

VLNR OCMW- en Gemeenteraadsleden: Theo Nsengimana, Iwein De Koninck, Silke Van Vaerenbergh, Emi Feusels, Vera De Wolf.

 

Wat is ‘Ter Muren’? 
‘Ter Muren’ is een erkende organisatie binnen de jeugdzorg. Wanneer gezinnen moeilijkheden ervaren met opvoeding bieden zij ondersteuning waar nodig. Dit gebeurt op vrijwillige basis of na tussenkomst van de jeugdrechtbank.  76 kinderen en jongeren, van 0 tot 21 jaar, en hun omgeving krijgen er een residentiële begeleiding. Daarnaast worden er nog 22 kinderen en jongeren in hun thuisomgeving begeleid. Sommige gezinnen vragen vrijwillig om hulp, andere kinderen of jongeren worden door de jeugdrechter geplaatst. Het gaat altijd om verontrustende situaties.

Medewerkers én vrijwilligers

Dagelijks zetten 90 medewerkers van ‘Ter Muren’ zich in voor de best mogelijke begeleiding. Nu groeit binnen Ter Muren het idee dat ook de inzet van vrijwilligers, voor kinderen en jongeren een groot verschil kan maken. Ben je geïnteresseerd om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Contacteer dan vrijblijvend de vrijwilligerscoördinator Inge Van Mieghem. 

Men werkt natuurlijk met een kwetsbare doelgroep waarvoor veiligheid, vertrouwen en privacy belangrijk zijn. Daarom word je eerst uitgenodigd voor een gesprek. Er wordt onder meer bekeken of je in aanmerking komt voor vrijwilligerswerk en welke opdrachten je mee wil realiseren.

Meer info: www.termuren.be.

profielfoto_SVV

Park pastorij openstellen mits beperkingen

Erembodegem beschikt over een schitterend stuk onroerend erfgoed, gelegen aan de oevers van de Dender, namelijk de pastorietuin. Deze Engelse landschapstuin behoort eigenlijk toe aan de pastorij die tot voor kort bewoond werd door de vroegere pastoor van Erembodegem. Behalve een jaarlijkse onderhoudsbeurt door de groendienst van de stad Aalst, werd deze tuin door onze pastoor ook verder onderhouden.

Momenteel, na de pensionering van de eerwaarde heer Van Peteghem, is de pastorij onbewoond en gaan er terug stemmen op om dit prachtig stukje landgoed open te stellen voor publiek en de gemeenschap mee te laten genieten van deze natuurparel.

De idee is geopperd om de muur rond de tuin af te breken en ook langs deze kant van de Dender het jaagpad door te trekken. Weliswaar is deze tuin gecatalogeerd als onroerend cultureel erfgoed en is het niet zo evident om de tuinmuur te verwijderen.

Deze week werd echter bekend dat de nieuwe pastoor, Dhr Moereels zijn intrek zal nemen in deze pastorij en van hieruit zijn parochies zal bedienen.

Het dus zomaar openbaar maken van deze tuin zal dus wel moeten afgewogen worden tegen het eventueel ongemak en gebrek aan privacy van de nieuwe bewoner van de pastorij.

Silke Van Vaerenbergh, mandataris voor CD&V Erembodegem stelt het volgende voor: “Laten wij duidelijk het deel van de tuin, aansluitend aan de pastorij, afsluiten van het parkgedeelte. Het parkgedeelte kan omwille van de privacy op regelmatige tijdstippen geopend worden voor publiek, bijvoorbeeld in de weekends binnen bepaalde uren. Wij vrezen dat het volledig en onbeperkt, onbewaakt openstellen van deze natuurparel snel aanleiding zou kunnen geven tot overlast en mogelijks vervuiling, wat niet de bedoeling kan zijn. Op die manier blijft zowel de privacy gerespecteerd en is er de mogelijkheid de gemeenschap mee te laten genieten van deze oase van groen. Dit alles kaderend in het op til staande ‘Masterplan Erembodegem’.”